Algemene voorwaarden voor klanten (Afspraken Sprl)

DOCTENA Afspraken s.p.r.l. (voorheen Sanmax Sprl)

Algemene gebruiksvoorwaarden vanaf 25 mei 2020

(hierna “cgu”)

 

1. Wettelijke informatie

De DOCTENA-diensten worden geëxploiteerd door een besloten vennootschap. DOCTENA Afspraken BVBA gevestigd en kantoorhoudende te 1000 Brussel, Meeûsplein 37, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0462.846.881, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordigers in functie of door hen die daartoe gerechtigd zijn.

2. Definities

Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:

“Abonnement ” betekent de handeling waarbij een Klant zich op de Diensten abonneert.

“Applicatie ” betekent de software-oplossing die online toegankelijk is op de website secure.doctena. com en waarmee de Klant zijn agenda en zijn patiëntenbestand kan beheren, de beschikbaarheid van zijn agenda kan publiceren en zichtbaar maken voor derden via webpagina’s of pagina’s voor mobiele telefoons.

“Bestelformulier” betekent het door de Klant ondertekende document waarin de bestelling van de Dienst(en) wordt geformaliseerd.

“Klant ” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die houder is van het Contract en die zich met het oog op zijn beroepsactiviteit op de Dienst heeft geabonneerd. De Klant is als enige verantwoordelijk tegenover Doctena voor de in deze AV beschreven verplichtingen.

De dienst is voorbehouden aan gezondheidswerkers. Doctena behoudt zich het recht voor elke Klant te weigeren die niet actief is als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

“Aanvullende Opdrachten ” zijn Opdrachten voor aanvullende Diensten die na de aanvankelijke ingangsdatum van het Contract zijn geplaatst.

“Overeenkomst “: het contractuele pakket bestaande uit de in artikel 4 “Contractuele documenten” van deze AVU genoemde documenten.

Datum van ingebruikname” betekent de eerste datum van daadwerkelijke levering van de Dienst aan de Klant.

“Doctena ” betekent DOCTENA Afspraken BVBA gevestigd en kantoorhoudende te 1000 Brussel, Square de Meeûs 37, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nummer 0462.846.881.

“Beheerder ” betekent elke persoon die uitdrukkelijk door de Klant onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid is aangesteld om hem te vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met Doctena. Bij gebreke van een uitdrukkelijke aanwijzing is de Beheerder de Cliënt.

“Partijen ” betekent zowel Doctena als de Klant.

“Profiel ” betekent alle informatie en beschrijvingen van de Klant op de Website. Deze omvatten: academische achtergrond, specialisatie, therapeutische prioriteiten, tijdslots, foto’s ter informatie van patiënten die de website gebruiken.

“Dienst(en) ” kan een of een combinatie van de volgende diensten omvatten:

 • de levering van de applicatie, ondersteuning, opleiding en onderhoudsdiensten
 • het proces dat de publicatie van de consultatieschema’s van de Klant op de Website of een andere door de Klant voorgestelde en door Doctena goedgekeurde website mogelijk maakt
 • de levering van een gateway voor de uitwisseling van informatie tussen de Applicatie en andere software die de Cliënt gebruikt in het kader van zijn activiteit als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg
 • de dienst communicatie en kennisgeving tussen de gezondheidswerker en de patiënt
 • de dienst van het opslaan van agenda- en patiëntgegevens voor rekening van de gezondheidswerker
 • de dienst voor het aanvragen van recepten en voorschriften
 • de videoconsultatiedienst
 • faciliteiten voor webhosting en e-mail, inclusief opslag en registratie, onderhoud en verlenging van domeinnamen
 • telefonische gebruikersondersteuning voor de Manager of de Klant

“Website ” verwijst naar de webpagina’s van Doctena, toegankelijk onder doctena.com of een landspecifieke extensie, toegankelijk per computer, mobiele telefoon of ander digitaal medium.

“Tarieven “: de door de Klant te betalen prijzen om van de Diensten te kunnen genieten.

3. Doel en aanvaarding van de TOS

Deze AGV zijn van toepassing op elke Dienst waarop de Klant een abonnement heeft voor zijn activiteit als gezondheidswerker bij Doctena.

De Klant aanvaardt de AV zonder voorbehoud door (i) ondertekening van de papieren bestelbon of (ii) door te klikken op het online bestelformulier, en erkent de AV volledig te hebben gelezen en begrepen

Het doel van de AGV is de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de Diensten door de Klant te definiëren en de rechten en verplichtingen van de Partijen in het kader van het Abonnement van de Klant op de Diensten vast te leggen.

Doctena behoudt zich het recht voor de GCU te allen tijde en zonder voorafgaande of latere kennisgeving te wijzigen en zal deze publiceren op de website secure.doctena.com die toegankelijk is via de account van de Klant.

De Klant erkent dat de publicatie van de gewijzigde versie van de AV op de pagina zichtbaar bij de weergave van deze link op onze website een geldige schriftelijke kennisgeving van deze wijzigingen aan de Klant vormt.

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de inschrijving op of het gebruik van de Diensten na de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Voorwaarden de aanvaarding ervan impliceert.

De nieuwe TOU zijn van toepassing op alle Diensten waarop de Klant eerder heeft ingetekend, teneinde een homogeen contractueel pakket voor alle Diensten te garanderen.

4. Contractuele documenten

De Diensten worden door Doctena verleend overeenkomstig de bepalingen van de volgende documenten met inbegrip van hun bijlagen, die in volgorde van voorrang worden opgesomd:

 • De Inkooporder en Aanvullende Orders voor de Dienst,
 • De speciale voorwaarden,
 • De Algemene Voorwaarden,
 • De Tariefdocumenten die van toepassing zijn op het onderschreven aanbod, hierna “Tarieven” genoemd.

Deze documenten vormen het geheel van de Overeenkomst en hebben voorrang op alle andere documenten van de Klant (met name algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden, commerciële voorstellen, enz.) Vanaf de aanvaarding van het Contract door de Klant, gematerialiseerd door de ondertekening van het Bestelformulier, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door de Klant onderschreven Diensten.

Deze documenten worden aan de Klant ter beschikking gesteld:

 • Bij de ondertekening van het Abonnement, hetzij elektronisch, hetzij op papier
 • Aan het einde van het Abonnement op schriftelijk verzoek van de Klant, in elektronische versie, door verzending van een elektronisch bericht.

5. Duur van het contract

Het Contract treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van de eerste Bestelbon door de Klant voor een vaste periode die overeenstemt met de minimale verbintenisperiode die, in voorkomend geval, in de Bestelbon en/of in de Tarieven is bepaald. Deze periode begint op de datum van ingebruikname.

Aan het einde van de minimale verbintenisperiode wordt de opdracht stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij een van de partijen de opdracht beëindigt onder de voorwaarden van artikel 10 (“Beëindiging”).

6. Prijzen

De prijs van de Diensten wordt bepaald in de Bestelbon en/of in de tarieven van Doctena die van kracht zijn op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

Het staat Doctena vrij de Tarieven van de Diensten te wijzigen. De wijzigingen van de tarieven zullen van toepassing zijn op alle contracten, met name de lopende. Doctena zal de Klant vooraf informeren, met een minimum van 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Tarieven.

Indien de Klant niet instemt met de verhoging van de Tarieven die op de Diensten worden toegepast, kan de Klant de Overeenkomst beëindigen overeenkomstig artikel 10 (“Beëindiging”).

7. Facturering en betalingsvoorwaarden

7.1 Facturering van de dienst

De door de Klant verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de Klant gefactureerd volgens de facturatiecyclus bepaald door de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

De facturering voor de Dienst begint op de Begindatum van de Dienst. Doctena behoudt zich echter het recht voor om deze periodiciteit te wijzigen na kennisgeving aan de Klant, of om op elk moment betaling van de verschuldigde bedragen te vragen.

Voor dezelfde factuur kan de gefactureerde periode voor elke geabonneerde Dienst verschillend zijn. Evenzo kunnen sommige Diensten wegens hun specifieke aard afzonderlijk worden gefactureerd.

De facturen omvatten met name :

 • inbedrijfstellingskosten,
 • periodieke abonnementen met betrekking tot de Diensten,
 • de opties en mogelijke interventies in verband met de onderschreven diensten

In geval van betwisting van de door de Klant verschuldigde bedragen, blijven deze door Doctena verschuldigd.

Vanaf de datum van uitreiking beschikt de Klant over een termijn van één maand om een factuur per aangetekende brief met ontvangstbewijs te betwisten. Na deze termijn wordt de Klant geacht de factuur definitief te hebben aanvaard.

7.2 Elektronische facturering

Doctena stuurt de Klant standaard facturen in gecertificeerd elektronisch formaat. De Klant kan verzoeken om een factuur op papier, die hem in rekening kan worden gebracht.

7.3 Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar in euro door automatische incasso op de bankrekening van de Klant, of bij gebreke daarvan door overschrijving, uiterlijk binnen 15 dagen na de datum van afgifte van de factuur.

Elk ander betaalmiddel dan automatische incasso kan aanleiding geven tot facturering overeenkomstig de voorwaarden die in het document “Tarieven” zijn vermeld.

Vervroegde betaling van facturen geeft geen aanleiding tot enige korting.

Elke betalingsachterstand leidt automatisch tot de toepassing van boetes voor betalingsachterstand die gelijk zijn aan de rentevoet die de ECB toepast op haar meest recente herfinancieringsoperatie, vermeerderd met 10 procentpunten, en een vaste vergoeding voor incassokosten van € 40, die kan worden verhoogd met de werkelijk door Doctena gemaakte kosten.

8. Verplichtingen en verbintenissen van de Klant

De Klant zal Doctena alle menselijke, technische en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn voor de werking van de Dienst en de uitvoering van de Overeenkomst en zal Doctena zo snel mogelijk alle informatie verstrekken die deze laatste kan vragen of die nuttig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de omvang en de aard van zijn behoeften mee te delen, alsook alle informatie betreffende zijn organisatie, de bijzondere beperkingen die een invloed kunnen hebben op de Dienst, en die welke verband houden met zijn technische en informatica-omgeving.

De Klant machtigt Doctena uitdrukkelijk om de informatie met betrekking tot zijn Profiel te publiceren op de Doctena Website.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de overdracht van zijn informatie op het Internet en past in dit verband de technische middelen toe die hij het meest geschikt acht om (i) de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die hij op het internet wil uitwisselen, te handhaven, (ii) zijn computerapparatuur te beschermen tegen indringing of virussen en (iii) beveiligde toegang tot zijn computersysteem en gebouwen te verschaffen. De Klant draagt alle kosten van alle telecommunicatie en internettoegang, alsook de kosten voor de verbinding met de Website.

De Klant verbindt zich ertoe

 • redelijk en niet-frauduleus gedrag te vertonen bij het gebruik van de Dienst;
 • de prijs van de door Doctena geleverde Diensten te betalen volgens de voorwaarden van artikel 7 “Facturering”;
 • zijn of haar Profiel op de Website bij te werken, of de nodige informatie te verstrekken;
 • gebruik de beschrijvingsvelden in het profiel uitsluitend voor hun primaire doel, zoals weergegeven;
 • een voldoende aantal beschikbare afspraken publiceren voor patiënten of derden;
 • Doctena onverwijld op de hoogte stellen, zodra hij verneemt dat zijn toegangsgegevens door onbevoegde derden zijn gebruikt.
 • een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) ondertekenen, waarin hij als verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt hoe Doctena, als gegevensverwerker, zijn gegevens mag gebruiken (overeenkomst beschikbaar op https://www.doctena.com/rgpd/)

De Klant verklaart en garandeert

 • over alle nodige vergunningen beschikken voor de uitoefening van haar beroepsactiviteit;
 • de aanbevelingen van de ethische code in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot de communicatie op het internet na te leven;
 • is als enige verantwoordelijk voor de beschrijvingsteksten die in het Klantprofiel op de Website worden gepubliceerd;
 • publiceert alleen de beschikbaarheid van afspraken die de cliënt denkt te kunnen nakomen;
 • verwerkt verzoeken om afspraken op de eerste werkdag nadat ze door de patiënt zijn verzonden;
 • de via de Website gefaciliteerde afspraken nakomen, tenzij er een zwaarwegende reden is om dit niet te doen;
 • contact op te nemen met de betrokken patiënt en hem onmiddellijk te informeren indien een afspraak om welke reden dan ook wordt geannuleerd of uitgesteld;
 • ervoor zorgen dat gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot de Dienst te allen tijde veilig worden bewaard en alleen bekend worden gemaakt aan door de Klant gemachtigde personen;
 • ervoor te zorgen dat geen andere persoon, al dan niet bevoegd, in strijd met deze voorwaarden gebruik maakt van de Abonnementsdienst.

De klant is verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn aanbiedingen en zorgt ervoor dat hij, in het geval van betaalde aanbiedingen, voldoet aan de wettelijke informatieverplichtingen bij elektronische handelstransacties en de rechten van derden niet schendt.

9. Schorsing

Doctena behoudt zich het recht voor om de toegang tot de geabonneerde Diensten op te schorten, na de Klant hiervan op de hoogte te hebben gesteld, en zonder dat deze laatste enige schadevergoeding kan eisen in geval van:

 • niet-ontvangst van het contract of niet-regularisatie van een onvolledig dossier ;
 • onjuiste voorstelling van zaken door de Klant ;
 • late betaling van facturen met betrekking tot de Dienst ;
 • abnormaal of frauduleus gebruik van de Dienst ;
 • inbreuk op de veiligheid van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pogingen tot hacken, denial of service aanvallen, of enige andere kwaadaardige activiteit.
 • Schending van wettelijke bepalingen (in het bijzonder schendingen van informatieverplichtingen van betaalde aanbiedingen)

Opschorting van de Dienst door de Klant leidt tot onmiddellijke betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen.

Behalve in geval van overmacht worden de periodieke abonnementen verder gefactureerd overeenkomstig artikel 7 “Facturering en betalingsvoorwaarden”.

10. Beëindiging

10.1 Beëindiging aan het einde van de minimumcontractperiode

Aan het einde van de minimale verbintenisperiode voorzien in artikel 5 “Duur van het Contract”, kan het Contract en/of de Bestelbon door elke Partij zonder schadevergoeding worden opgezegd, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, mits inachtneming van een minimale opzegtermijn van 3 maanden vóór de vervaldatum.

Wanneer het Contract of, in voorkomend geval, een Bestelformulier stilzwijgend wordt verlengd overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5 “Duur van het Contract”, kan het te allen tijde onder dezelfde voorwaarden worden opgezegd.

10.2 Beëindiging wegens verzuim

In geval van een voldoende ernstige schending door één van de Partijen van één van de hieronder opgesomde verplichtingen, heeft de andere Partij het recht om, vijftien (15) dagen nadat een ingebrekestelling zonder resultaat is gebleven, het Contract, of in voorkomend geval een Bestelbon, op te zeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Deze opzegging wordt dan van rechtswege van kracht binnen 10 dagen na ontvangst van de opzeggingsbrief door de in gebreke blijvende partij.

Het contract kan in de volgende gevallen worden opgezegd:

 1. Storingen van Doctena met betrekking tot de toegang tot de Diensten, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden;
 2. Niet-betaling door de Klant van de facturen voor de Diensten;
 3. Niet-nakoming door de Klant van de verplichtingen vermeld in artikel 8 (“Verplichtingen en verbintenissen van de Klant”)
 4. Overlijden van de Klant (natuurlijke persoon), of indien de Klant een rechtspersoon is, in geval van ontbinding, gerechtelijke vereffening of na een aanvraag tot vereffening.
 5. Niet-nakoming door de partijen van de verplichtingen inzake de overdracht van het contract, overeenkomstig artikel 17 (“Overdraagbaarheid van het contract”)
 6. Vanaf de 10e dag na de opschorting van de Dienst(en) onder de voorwaarden van artikel 9 (“Opschorting”).

In geval van voornoemde schendingen door de Klant zijn de door deze laatste verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de kosten verbonden aan de opzegging en de resterende periodieke abonnementen.

10.3 Beëindiging op grond van schade of grove nalatigheid

In geval van gedrag van de Klant dat nadelig is voor Doctena, alsook in geval van ernstig wangedrag van de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, de verspreiding van illegale of onethische informatie, heeft Doctena het recht om de Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van zeven (7) dagen en zonder schadevergoeding door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs.

In geval van voornoemde schendingen door de Klant zijn de door deze laatste verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de kosten verbonden aan de opzegging en de resterende periodieke abonnementen.

11. Voorwaarden voor de evolutie van de diensten

Als onderdeel van de Diensten biedt Doctena een aantal pakketten aan die variëren in prijs en inbegrepen functies.

Het staat de Klant vrij de pakketten en opties te kiezen die het best aan zijn behoeften beantwoorden. Hij kan te allen tijde aanvullende diensten toevoegen of beëindigen. De beëindiging van een betaalde optie kan te allen tijde geschieden zonder dat dit aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verschuldigde bedragen met betrekking tot reeds uitgereikte facturen.

Doctena kan naar eigen goeddunken de samenstelling van de pakketten, de verschuldigde bedragen, de modaliteiten voor de overgang van het ene pakket naar het andere of de toepassing van bijzondere voorwaarden op een pakket wijzigen.

In dit verband kan Doctena een Dienst of de onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk verwijderen. Doctena zal de Klant dan één (1) maand van tevoren op de hoogte brengen en zich inspannen om zo nodig een alternatieve oplossing aan te bieden.

Indien de Klant niet binnen één (1) maand na kennisgeving van de verwijdering en, in voorkomend geval, de vervanging van de Dienst of de onderdelen ervan, bezwaar maakt, wordt de Klant geacht deze verwijdering te hebben aanvaard.

12. Gebruik van de functie “online betalingsdienst

Doctena biedt zijn klanten de mogelijkheid om patiënten voor diensten tegen betaling te factureren via een betalingsdienstaanbieder.

Bij gebruik van deze dienst sluit de Klant een contract met de betalingsdienstaanbieder die de betalingen voor de Klant verwerkt. Doctena is niet betrokken bij de verwerking van betalingen en kan daarom, afgezien van de technische integratie van de betalingsdienstaanbieder in de applicatie of website, geen verantwoordelijkheid nemen voor de correcte uitvoering van betalingen.

De Klant verzekert dat hij bij de patiënt alleen de werkelijk verschuldigde vorderingen zal innen.

De Klant is verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn aanbiedingen en de wettigheid ervan, in het bijzonder voor de naleving van de wettelijke informatieverplichtingen bij elektronische handelstransacties en voor de correcte facturering aan de patiënt, en vrijwaart Doctena van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schendingen van deze verplichting.

13. Verantwoordelijkheid van Doctena

Doctena zet de middelen in die nodig zijn voor de goede werking van de Diensten. Doctena neemt de nodige maatregelen om de continuïteit en de kwaliteit van de Diensten te handhaven.

De Klant erkent dat de rol van Doctena beperkt is tot die van louter tussenpersoon en technische leverancier.

Naast de gevallen van beperking die kunnen worden voorzien in de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de onderschreven Dienst, is de aansprakelijkheid van Doctena in het bijzonder uitgesloten:

 1. in geval van kwaadaardige inbraken door derden op het internet,
 2. in geval van fout van de Klant, en in het bijzonder in geval van :
  1. niet-naleving van de aanbevelingen van Doctena met betrekking tot het gebruik van de Dienst,
  2. toevallige overdracht van virussen of andere schadelijke elementen, waarvan de bescherming onder de verantwoordelijkheid van de Klant valt,
  3. gebruik van de Dienst na bekendmaking, verlies of diefstal van de toegangscode(s) tot de Dienst, en meer in het algemeen, gebruik van de Dienst door een onbevoegd persoon,
 3. in geval van overmacht zoals omschreven in artikel 18 van deze overeenkomst.

Doctena is slechts aansprakelijk voor directe materiële schade als gevolg van een bewezen fout jegens haar. Immateriële en/of indirecte schade is uitgesloten. Immateriële en/of indirecte schade omvat financiële en commerciële schade, verlies van omzet, winst of cliënteel, en verlies of beschadiging van gegevens, bestanden en/of programma’s.

Om rekening te houden met de respectieve verplichtingen van de Partijen, maar ook met de aantrekkelijkheid van de tarieven van Doctena, is de aansprakelijkheid van Doctena voor materiële en/of directe schade die de Klant lijdt in het kader van de uitvoering of beëindiging van de Dienst, ongeacht de oorzaak, voor alle schade samen beperkt tot het bedrag van de betalingen voor de Dienst gedurende de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis. Dit bedrag, waarvan de Klant erkent dat het evenwichtig is, omvat alle forfaitaire boetes die aan de Klant worden betaald in verband met de uitvoering van de Dienst.

Geen enkele rechtsvordering of aanspraak van de Klant kan tegen Doctena worden ingesteld of gedaan meer dan één (1) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis.

De Dienst en de rol van Doctena, met name via de Website, is beperkt tot de verbinding tussen de Klant en zijn patiënt.

Doctena is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige medische of andere relatie die wordt aangegaan tussen de Klant en een gebruiker of andere klant van de Website, noch voor de inhoud of het verloop van een dergelijke medische of andere relatie waartoe deze partijen hebben besloten. Doctena is niet aansprakelijk voor enig geschil tussen de Klant en een gebruiker of andere klant van de Website.

Naleving van de ethische regels

De instructies van de Ethische Code d.d. 3 mei 2018 en de Mededeling a162005 d.d. 15/09/2018 van de Belgische Medische Vereniging regelen en worden opgenomen in het gebruik van de Diensten. In het bijzonder wordt gespecificeerd dat de media van Doctena de ethische regels inzake reclame naleven en geen positioneringsmogelijkheden bieden. Doctena Services zijn veilig en garanderen het hoogste niveau van vertrouwelijkheid. De medische cliënt beschikt over alle hulpmiddelen om zijn profiel bij te werken.

Doctena streeft ernaar de vrije keuze van patiënten te garanderen, met name door patiënten die de Website raadplegen te informeren over het bestaan van een uitgebreid adressenbestand op ordomedic.be.

De diensten eerbiedigen de rechten van patiënten en in het bijzonder de bescherming van hun gegevens.

Voor zover wettelijk toegestaan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om :

 • Doctena te ontslaan van alle garanties die uit de Overeenkomst voortvloeien;
 • Doctena niet aansprakelijk te stellen voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst;
 • de verantwoordelijkheid van Doctena beperken tot een inspanningsverplichting om de Dienst in de beste omstandigheden beschikbaar te stellen.
 • de aansprakelijkheid van Doctena voor enige vordering tot schadevergoeding in verband met de uitvoering van de Overeenkomst beperken tot het bedrag dat de Klant aan Doctena heeft betaald voor de Dienst uit hoofde van deze Overeenkomst.

14. Meldpunt voor patiënten

Doctena Afspraken BVBA biedt in al haar licentiepakketten standaard telefonische ondersteuning aan de patiënten van haar klanten bij het maken van afspraken. Deze hotline is bereikbaar op +32 808 85 92. Het telefoonnummer wordt aan de patiënten meegedeeld op de supportpagina van het Doctena.be platform en in de afsprakenprocedure.

15. Terugkeer van de patiënt

Als onderdeel van de aangeboden Diensten hebben de patiënten van de Klant, voor wie het bezoek via de Dienst is geregeld, de mogelijkheid om na elk bezoek aan de zorgprofessional feedback te geven aan de Klant.

De Klant kan zowel het verzamelen van deze patiëntenfeedback als de publicatie op de Website van de ontvangen commentaren activeren of deactiveren.

De thema’s van de opmerkingen van de gebruikers van de Website zijn gestructureerd volgens de thema’s “aanbeveling”, “communicatie met de Klant” en “wachttijd”. Doctena behoudt zich het recht voor de thema’s van de commentaren te wijzigen of aan te passen.

Doctena is niet aansprakelijk voor opmerkingen van gebruikers van de Website aan de Klant.

16. Persoonlijke gegevens

Elke partij verbindt zich ertoe te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (RGPD).

De verwerking van persoonsgegevens door Doctena wordt beschreven in het beleid inzake het gebruik van persoonsgegevens door Doctena, dat kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.doctena.com/politique-de-confidentialite/

In geval van niet-betaling of onregelmatige aangifte kunnen de gegevens over de Klant worden meegedeeld aan incassobureaus.

Doctena erkent en aanvaardt dat de persoonsgegevens die door de Klant via zijn Diensten worden verwerkt (hierna de “Patiëntgegevens”) strikt onder het beroepsgeheim vallen.

De verbintenis van Doctena is beperkt tot de installatie, levering en hosting van de Applicatie en de Website. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en onder zijn controle en verantwoordelijkheid kan Doctena de Klant helpen bij het importeren van Patiëntgegevens in de Applicatie.

17. Intellectuele eigendom

Geen enkel eigendomsrecht op de onderdelen van de ter beschikking gestelde Diensten, met inbegrip van de door Doctena verstrekte documentatie en gebruikershandleidingen, wordt overgedragen aan de Klant.

Doctena verleent de Klant een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de elementen die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst die hem in het kader van de Dienst ter beschikking worden gesteld. Dit recht wordt verleend voor de duur van het contract.

Het is de Klant verboden enige aanpassing, wijziging, verveelvoudiging, verspreiding of reproductie, gedeeltelijk of volledig, uit te voeren van de elementen die deel uitmaken van de Diensten, ongeacht hun aard, en in het algemeen is elke handeling die de rechten van Doctena zou schenden verboden.

Het is de klant niet toegestaan de functionaliteit van de software te reverse engineeren, te decompileren, componenten te demonteren en/of te gebruiken als basis voor het maken van eigen softwareprogramma’s.

Bovendien machtigt de Klant Doctena om het bestaan van deze Overeenkomst als commerciële referentie te vermelden aan derden en geeft hij, uitsluitend voor dit doel, toestemming om zijn naam, merk en logo te gebruiken, indien van toepassing.

18. Afdwingbaarheid van e-mail uitwisselingen

De partijen erkennen dat de elektronische post die tussen hen wordt uitgewisseld in het kader van de uitvoering van het contract, dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijk document en derhalve als geldig wordt beschouwd.

Daartoe komen de partijen overeen de door hen uitgewisselde e-mails zodanig te bewaren dat de integriteit ervan gewaarborgd is.

19. Videoconsultatiedienst

De door Doctena aangeboden videoconsultatiedienst voldoet aan alle privacyregels, zoals vermeld in ons privacybeleid.

Het is noch de patiënt noch de cliënt toegestaan enige inhoud of fragmenten daarvan in verband met het videoconsult op te nemen, te kopiëren of te verspreiden, ongeacht de middelen, het medium, het proces of het doel. Beiden worden erop gewezen dat elke inbreuk op de beeldrechten, de persoonlijke levenssfeer of het beroeps- en medisch geheim kan worden bestraft, ook strafrechtelijk. Op geen enkel moment kan een derde partij, Doctena personeel of onze dienstverleners de inhoud van de videoconsultatie zien of opnemen.

De cliënt is de enige beoordelaar van de wenselijkheid van een behandeling op afstand van de patiënt en kan zo nodig het videoconsult onderbreken als niet aan de voorwaarden voor een behandeling op afstand wordt voldaan. De cliënt voert de videoconsultatie zelfstandig uit, met inachtneming van de ethische en wettelijke verplichtingen die op hem rusten. De videoconsultatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de patiënt en de cliënt.

Tijdens een videoconsult kunnen de cliënt en de patiënt hun scherm delen om aanvullende informatie over het consult uit te wisselen. De klant verbindt zich ertoe de gegevens die met deze schermdeling worden uitgezonden, te behandelen volgens dezelfde regels die gelden voor het bekijken van video’s in het algemeen.

De door Doctena geleverde videoconsultatiedienst en schermdeling zorgen voor een veilig end-to-end versleuteld kanaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de uitgewisselde gegevens via servers in Duitsland worden geleid.

20. Overdraagbaarheid van het contract

Doctena mag de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst toewijzen, overdragen of inbrengen aan een derde, in welke vorm dan ook. Zij zal de Klant hiervan vooraf in kennis stellen.

In dat geval aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat de overdracht van de Overeenkomst Doctena ontslaat van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst ten gunste van de verkrijger vanaf de datum van de overdracht. Bijgevolg is Doctena in geen geval hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

21. Overmacht

DOCTENA en de klant worden niet geacht in verzuim te zijn indien de niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen te wijten is aan overmacht. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partij die zich erop beroept, opgeschort zonder dat deze partij aansprakelijk is, zelfs in geval van verliezen, schade, vertragingen, niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de overmachtsituatie.

In geval van overmacht neemt elke partij redelijke maatregelen om de door de overmacht veroorzaakte verstoring tot een minimum te beperken.

Naast de criteria die door de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken zijn vastgesteld, worden de volgende gevallen uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht in het kader van de onderhavige overeenkomst: uitzonderlijk slecht weer, handelingen of verzuimen van een overheid, opstanden, rebellie, oproer, al dan niet verklaarde oorlogen, daden van soortgelijke aard, stakingen, sabotage, diefstallen, vandalisme, ontploffingen, brand, blikseminslag, overstromingen en andere natuurrampen, wanprestatie, en het verlies van het materiaal, rellen, al dan niet verklaarde oorlogen, soortgelijke gebeurtenissen, stakingen, sabotage, diefstal, vandalisme, explosies, brand, blikseminslag, overstromingen en andere natuurrampen, het in gebreke blijven van een derde exploitant, handelingen van derden, uitzonderlijke storingen van het Doctena-netwerk.

Indien een geval van overmacht een van de Partijen gedurende meer dan dertig (30) dagen verhindert een wezenlijke verplichting uit hoofde van het Contract na te komen, kan elk van de Partijen het Contract van rechtswege per aangetekende brief met ontvangstbewijs opzeggen, zonder schadevergoeding voor een van beide Partijen.

22. Privacy

De partijen garanderen de vertrouwelijkheid van de bepalingen van het contract en van de informatie van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, waarvan zij in het kader van het contract kennis hebben en onthouden zich ervan deze mee te delen aan andere personen dan die welke met de uitvoering van het contract zijn belast.

De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de uitvoering van het contract.

Deze vertrouwelijkheidsverbintenis blijft van kracht gedurende een periode van achttien (18) maanden na de beëindiging, om welke reden dan ook, van het Contract.

23. Ontheffing

Het feit dat een van de Partijen geen gebruik maakt van een of meer bepalingen van de AU houdt geenszins in dat deze Partij afziet van haar recht om op een later tijdstip alsnog van die bepaling gebruik te maken.

24. Gedeeltelijke nietigheid

Als een bepaling van de GBV niet afdwingbaar is om welke reden dan ook, inclusief toepasselijke wetgeving of regelgeving, blijven de partijen gebonden aan de overige bepalingen van de GBV en zullen zij trachten de niet-afdwingbare bepaling te verhelpen in dezelfde geest als waarin deze werd gesloten.

25. Online geschillenbeslechting

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) wordt door de Europese Commissie ter beschikking gesteld om online winkelen veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot hoogwaardige instrumenten voor geschillenbeslechting. Meer informatie is beschikbaar op: http: //ec.europa.eu/consumers/…

Doctena is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

25. Toepasselijk recht en jurisdictie

De AV zijn onderworpen aan het Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013. In geval van moeilijkheden of geschillen in verband met de geldigheid, de toepassing, de uitvoering of de uitlegging van de AU wordt, bij gebreke van een minnelijke schikking, de bevoegdheid toegewezen aan de Rechtbank voor handelszaken te Brussel, waaraan de partijen hun territoriale bevoegdheid toewijzen, ongeacht de plaats van uitvoering of de woonplaats van de verweerder.

Deze toekenning van bevoegdheid geldt ook in geval van een kort geding, meerdere verweerders of een vordering tot zekerheidstelling.

Doctena Afspraken BVBA
Plein de Meeûs 37
1000 Brussel
ondersteuning [at] doctena.com