Terug naar Blog

Autisme: Alles wat u moet weten over Autisme Spectrumstoornis

dinsdag 02 april 2019 - forpatient

autisme-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-les-troubles-du-spectre-autistique

Kinderen en volwassenen met autisme worden vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Speciale gezondheidszorg- en onderwijsbehoeften zijn daardoor vaak ontoereikend en bovendien krijgen ze onvoldoende kansen om zich in te zetten voor en deel te nemen aan het dagelijkse leven van hun gemeenschap. Onderzoek toont aan dat bijna twee op drie kinderen met een autismespectrumstoornis tussen 6 en 15 jaar te maken kregen met pesten.
Elk jaar op 2 april vindt de Wereld Autisme Dag plaats, een internationaal erkende dag die de samenleving wil sensibiliseren voor mensen met autisme. Die dag brengt verenigingen voor autisme van over de hele wereld samen om de aanvaarding en ondersteuning van mensen met ASS, maar ook het onderzoek, de diagnose en behandeling van autismespectrumstoornissen in de kijker te zetten.

Wat is autisme?


Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn pervasieve ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door sociale en communicatieve problemen en beperkte interesses en gedragingen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinderen met ASS over het algemeen minder goed scoren op het vlak van cognitieve en adaptieve functies. Die verschillen evolueren in de tijd en beïnvloeden de cognitieve, sociale en gedragsontwikkeling.
Ongeveer 30 procent van de kinderen met autisme heeft een verstandelijke beperking terwijl naar schatting een derde van de mensen met ASS moeite heeft met non-verbale communicatie.

Symptomen van autisme


De belangrijkste symptomen van autismespectrumstoornissen zijn: beperkte en repetitieve gedragingen in combinatie met moeilijkheden in sociale communicatie. ASS-symptomen uit de vroege kindertijd duren vaak voort in de pubertijd en op volwassen leeftijd.

Autisme en cognitieve ontwikkeling


De meeste kinderen ontwikkelen cognitieve vaardigheden rond de leeftijd van 3 jaar. Ze beginnen complexer te denken terwijl de spraak- en taalontwikkeling snel vooruitgaat. Peuters begrijpen oorzaak en gevolg, lossen problemen op en voorspellen uitkomsten. Leeftijdsgenootjes met ASS hebben het vaak moeilijk met focus, aandacht, transitie, geheugen, organisatie en tijdsindeling.
De spraak- en taalontwikkeling bij kinderen met ASS loopt meestal vertraging op. Vandaar dat deze kinderen vaak snel afgeleid worden, geen eenvoudige instructies kunnen opvolgen en geen oogcontact maken of gebaren gebruiken om ervaringen te delen (gedeelde aandacht).

Controle en regulatie bij ASS


Kinderen van drie jaar zijn gewoonlijk in staat hun emoties te regelen – meestal hebben ze hun emoties goed onder controle, zijn ze empathisch en lief voor hun vriendjes, en tonen ze daarnaast nog vele andere emoties. Ze worden steeds zelfstandiger en leergieriger, begrijpen wat regels zijn en zijn bereid om ze na te leven.
Autistische kinderen doen er soms veel langer over om die vaardigheden te verwerven. Peuters met ASS kunnen dikwijls moeilijk hun emoties controleren, vooral frustratie. Ze vertonen vaak extreem gedrag zoals agressie, extreme verlegenheid of angst. Bovendien reageren peuters met ASS zelden op mensen buiten de familiale kring, vertonen ze weinig uiteenlopende emoties en vermijden ze oogcontact. Ze spelen niet met andere kinderen en genieten niet van hun gezelschap.

Oorzaken van autisme


De meeste studies wijzen erop dat genetische factoren een belangrijke rol spelen bij een groot aantal gevallen van autisme:

  • Ouders van een kind met autisme hebben 2 tot 18 procent kans op een tweede kind met ASS

  • Oudere ouders hebben meer kans om een kind met ASS te krijgen

  • Als de ene helft van een identieke tweeling autisme heeft, zal de andere helft in 36 tot 95 procent van de gevallen dezelfde stoornis vertonen.


Daarnaast kunnen bepaalde omgevingsfactoren het risico op autisme verhogen bij mensen die er een genetische aanleg voor hebben, zoals:

  • Opeenvolgende zwangerschappen binnen hetzelfde jaar

  • Complicaties tijdens zwangerschap en bij de geboorte.


Autisme in Europa


Volgens recent onderzoek komt een autismespectrumstoornis in Europa voor bij ongeveer 1 op 100 personen. Hoewel het aantal gemelde gevallen van autisme de afgelopen dertig jaar aanzienlijk is toegenomen, geven sommige studies lagere prevalentiecijfers aan. Die verschillen in prevalentiecijfers kunnen te wijten zijn aan verschillende wetenschappelijke methoden die gebruikt worden en aan het feit dat de onderzoeken meestal gebaseerd zijn op een beperkte steekproef bij de bevolking en niet op nationale statistieken.
Daarom pleit het programma AutismeSpectrumStoornissen in de Europese Unie/Autism Spectrum Disorders in the European Union (ASDEU) voor meer prevalentieonderzoek naar autisme in Europa.

Behandelingsmogelijkheden voor autisme


Tijdens regelmatige controles zal de kinderarts of huisarts het kind testen op het vlak van taal, sociale vaardigheden, motoriek en gedrag. Stelt de dokter ongewone zaken vast in de ontwikkeling van je kind, dan word je wellicht doorverwezen naar een specialist in ASS.
Een grondige medische screening is nodig voor een zo nauwkeurig mogelijke diagnose. Dat betekent dat het gedrag van het kind een hele poos zal geobserveerd worden en dat jij en je partner gedetailleerde vragen over je kind zullen krijgen.
Voor een gedetailleerde ASS-screening kan worden doorverwezen naar volgende specialisten:

  • Kinderneurologen

  • Klinische kinderpsychiaters of -psychologen

  • Ontwikkelingskinderartsen

  • Fysiotherapeuten

  • Audiologen en/of logopedisten


Bovendien bestaat autisme uit een breed spectrum. Elk kind heeft dus eigen specifieke behoeften, vooral wat betreft onderwijs. Professionals (bv. psychologen, leerkrachten, maatschappelijk werkers, oor- en oogartsen) zullen op basis van hun eigen vaststellingen beslissen welke ondersteuning de school moet voorzien voor jouw kind.Keer terug naar de blog en de andere artikels
PS: Doctena is een medische onlinereserveringsdienst en is beschikbaar in Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, en Zwitserland.
.

Share on