Algemene voorwaarden

Overeenstemming over de algemene voorwaarden

De diensten van Doctena, die deel uitmaken van de onderneming DOCTENA S.A., hebben hun domicilie op adres 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, RC B176487, 2013 registration number 2205 842, VAT LU 26156987 en biedt diensten aan in verschillende landen in Europa via de volgende nationale entiteiten die specifieke oplossingen (website en webapplicaties) implementeren:

Doctena Austria GmbH (voorheen a3L e-solutions) – Simmeringer Hauptstraße 24, A-1110 Wien (Oostenrijk).
Doctena Belgium Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Brussel (België)
Doctena Switzerland GmbH – Hagenholzstrasse 81a, 8050 Zürich (Zwitserland)
Doctena Germany GmbH – Kurfürstendamm 14, 10719 Berlijn (Duitsland)
Doctena Afspraken Sprl – Square de Meeus, B-1000 Brussel (België)

De gebruiker (patiënt) is verplicht deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het voortzetten van de boeking of inschrijving wanneer de “algemene voorwaarden en privacy verklaring” worden gepresenteerd, geeft de gebruiker aan volledig op de hoogte te zijn en de inhoud ervan te accepteren.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Bij wijziging van deze voorwaarden wordt de nieuwe versie op de nationale website geplaatst. Bij elke nieuwe afspraak (zonder Doctena-account) wordt de patiënt verzocht de meest recente algemene voorwaarden te aanvaarden.

De patiënt verklaart op erewoord dat de informatie die hij verstrekt, of het nu gaat om informatie met betrekking tot zijn persoonlijke identiteit of om informatie van anderen, echt en oprecht is. De patiënt wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Het gebruik van de diensten van Doctena is strikt voorbehouden aan volwassenen. Minderjarigen kunnen geen verzoek tot consultatie via de doctenadiensten naar een beoefenaar sturen en zullen enkel via hun wettelijke voogd via de Doctena diensten een verzoek tot consultatie kunnen indienen. In het geval dat een minderjarige zonder toestemming van zijn wettelijke voogd van een dienst gebruik maakt, wijst Doctena elke aansprakelijkheid af.

Service

De door Doctena aangeboden dienst stelt patiënten in staat een zorgverlener te vinden, toegang te hebben tot de spreekuren van de geregistreerde zorgverlener, de zorgverlener te vragen om een afspraak in hun kantoor voor medische doeleinden, video consultaties aan te bieden, bevestigingen van afspraken te krijgen, herinnerd te worden aan komende afspraken en last-minute beschikbaarheid, de kwaliteit van de dienstverlening te evalueren en medische informatie op te slaan met betrekking tot het verzoek van de zorgverlener, terwijl de zorgverlener de mogelijkheid heeft om zijn agenda en vervolgdiensten te beheren en te organiseren en feedback te geven over afspraken. Om te voorkomen dat zorgverleners ongeldige boekingen ontvangen, kan onze service het verstrekte mobiele nummer en/of e-mailadres gebruiken om te controleren of de patiënt is wie hij/zij beweert te zijn.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat Doctena niet verantwoordelijk is voor de juistheid van de door de behandelaar verstrekte informatie met betrekking tot de datum en het uur van de afspraak of enige andere informatie. Doctena is niet verantwoordelijk voor het beheer van annuleringen binnen enkele minuten na deze afspraken, die rechtstreeks tussen de patiënt en de zorgverlener moeten worden beheerd.

Doctena zelf geeft geen medisch advies. De dienst beperkt zich tot de publicatie van de raadpleging tijden van de deelnemende zorgverleners, het aanbieden van de technische oplossing voor online video consultaties en de follow-up diensten gerelateerd met de afspraak.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat Doctena niet verantwoordelijk is voor het reageren op medische, tandheelkundige, chirurgische of andere noodgevallen. In geval van nood raadt Doctena aan om de hulpdiensten of de lokale hulpdiensten te bellen () 112).

Video consultaties

De door Doctena geleverde video consultatiedienst zorgt voor een veilig één op één geëncrypteerd kanaal tussen de patiënt en de behandelaar. Bij het verlenen van deze dienst respecteert Doctena alle privacyregels zoals bepaald in ons privacybeleid.

Doctena is de tussenpersoon tussen de patiënt en de beoefenaar en maakt het mogelijk om een consultatie op afstand uit te voeren door middel van videotransmissie en de bijbehorende communicatie (stem, chat, …). Doctena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of annuleringen door de behandelaar.

Noch de patiënt, noch de behandelaar mag inhoud of uittreksels van inhoud in verband met de video consultatie opnemen, kopiëren of uitzenden, ongeacht het middel, het medium, het proces of het doel. Beiden worden ervan op de hoogte gebracht dat elke inbreuk op het recht op imago, respect voor de privacy of het beroeps- en medisch beroepsgeheim kan worden onderworpen aan sancties, waaronder strafrechtelijke sancties. Op geen enkel moment kunnen derden, Doctena-medewerkers of onze dienstverleners de inhoud van de Videoconsultatie inzien of opnemen.

De patiënt erkent dat er kosten in rekening kunnen worden gebracht voor de video consultatie die door de behandelaar wordt verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de behandelaar en de patiënt om te informeren en geïnformeerd te worden over deze kosten.

De apparatuur (smartphone, internetaansluiting, enz.) die toegang en gebruik van de video consultatie mogelijk maakt, is uitsluitend ten laste van de patiënt, evenals de daaraan verbonden kosten voor elektronische communicatie (met name telefoonkosten, kosten voor internettoegang). Het is aan de patiënt om informatie over de prijs van het gebruik van de eerder genoemde apparatuur of diensten te verkrijgen van de operatoren alvorens gebruik te maken van de dienst Videoconsultatie.

De patiënt wordt verzocht te zorgen dat hij tijdens de video consultatie aan de volgende voorwaarden voldoet

 • beschikken over ten minste de volgende apparatuur:
  • een voldoende recente smartphone of computer
  • een camera met bevredigende resolutie
  • een microfoon
  • een internetverbinding met voldoende snelheid
 • video- en audio toestemmingen te accepteren aan onze Video consultatie service wanneer daarom wordt gevraagd
 • zorgen voor een stille en voldoende verlichte omgeving
 • ervoor te zorgen dat er geen firewall-beschermingen zijn die het video-raadplegen verhinderen

Als niet aan de voorwaarden voor omgeving, apparatuur of toestemmingen wordt voldaan, kan de behandelaar de Videoconsultatie beëindigen en, als hij of zij dit nodig acht, de patiënt de kosten in rekening brengen die verband houden met de reeds uitgevoerde procedures. Indien de patiënt zich door een verminderde prestatie of kwaliteit tijdens de Videoconsultatie negatief beïnvloed voelt, is hij verplicht dit aan de behandelaar mee te delen.

De behandelaar is de enige die oordeelt over de geschiktheid van de behandeling op afstand van de patiënt en kan de videoconsultatie indien nodig onderbreken als niet aan de voorwaarden voor behandeling op afstand wordt voldaan. De duur van een Videoconsultatie wordt aan de behandelaar overgelaten. Tijdens de videoconsultatie moet de patiënt zich houden aan de instructies van de behandelaar voor een optimale zorg of diagnose. De behandelaar voert het videoconsultatie uit in volledige onafhankelijkheid, in overeenstemming met de ethische en wettelijke verplichtingen die op hem rusten. De video consultatie vindt plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de patiënt en de behandelaar.

In het kader van de Videoraadpleging is het voor de patiënt/behandelaar mogelijk om zijn scherm te delen met als doel meer informatie over de raadpleging te geven. Beide partijen verbinden zich ertoe de gegevens die met behulp van deze screensharing worden gedeeld, te behandelen volgens dezelfde regels als die welke gelden voor de videoraadpleging in het algemeen.
Alle videoraadplegingen en het delen van schermen zijn altijd gecodeerd. Onder bepaalde netwerkomstandigheden kan het nodig zijn dat uw media via servers in Duitsland worden gerouteerd om uw firewall te omzeilen.

Diensten die onderhevig zijn aan kosten

Sommige van de aangeboden diensten zijn onderworpen aan kosten en kunnen worden gefactureerd door gebruik te maken van een betalingsdienstaanbieder.

Door te klikken op de knop “Maak een afspraak” sluit de patiënt een contract af met de betreffende behandelaar en is hij/zij verplicht de dienst te betalen.

Bij het boeken van diensten tegen betaling via de Doctena Service wordt alleen een overeenkomst gesloten tussen de patiënt en de betreffende behandelaar. Doctena verzorgt slechts de bemiddeling en technische uitvoering van deze diensten en is noch de dienstverlener noch de begunstigde. Om deze reden kan Doctena geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de uitgevoerde betalingen. De behandelaar die de dienst verleent, is verantwoordelijk voor de juistheid van het gefactureerde bedrag. De patiënt is er verantwoordelijk voor dat zijn of haar creditcard voldoende dekking biedt.

De creditcard wordt direct na de geboekte dienst in rekening gebracht.

Bij het boeken van diensten die via de Doctena Service in rekening worden gebracht, worden er voor de patiënt geen extra kosten in rekening gebracht naast de kosten die door de behandelaar die de dienst verleent in rekening worden gebracht.

Persoonlijke gegevens

Naast de bepalingen die door deze Overeenkomst worden beheerst, verbindt Doctena zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de Toepasselijke Wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens, alsook aan de speciale bepalingen die zijn opgenomen in de specifieke overeenkomst die op dezelfde behandelingen van toepassing is. For the purposes of this clause:

Toepasselijke Wetten alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot marketing, promotie, gegevensbescherming en privacy (en alle gedragscodes en richtsnoeren van een relevante toezichthoudende instantie), met inbegrip van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene gegevensbeschermingsverordening) , Richtlijn 2009/139/EG, alle nationale wetgeving tot omzetting van de vorige verordening en richtlijnen (en alle daarmee verband houdende wetgeving), en alle daarmee verband houdende gedragscodes;

Speciale bepalingen alle bij deze overeenkomst gevoegde clausules betreffende de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de persoonlijke behandeling, zoals beschreven in het Privacybeleid van de Doctena-diensten.

Doctena nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om het document met de titel “het privacybeleid” van de Doctena-diensten, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, te raadplegen om geïnformeerd te worden over het Doctena-beleid inzake persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid van de Doctena-dienst

Doctena zorgt ervoor dat haar gebruikers een kwaliteitsservice krijgen en dat eventuele systeemstoringen zo snel mogelijk worden verholpen. Voorzover mogelijk zal Doctena haar gebruikers vooraf in kennis stellen van elke beschikbaarheidsbeperking als gevolg van onderhoudsactiviteiten.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat communicatiesystemen, computersystemen die web hosting aanbieden of computers van praktijkmensen gevoelig kunnen zijn voor storingen, zoals elk computersysteem. De gebruiker ziet hierbij af van elk verhaal tegen Doctena of aan haar gelieerde entiteiten wegens een technisch defect in het gebruik van de aangeboden diensten of een defect in het gebruik door de beoefenaar. Doctena past beste praktijken toe om een hoge mate van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit voor haar diensten te bieden, maar Doctena is in dit verband alleen onderworpen aan een middelenverplichting. Het is de gebruiker niet toegestaan om een vergoeding te eisen voor een storing van communicatiesystemen of computerapparatuur die buiten de macht van Doctena valt.

De zorgverleners die op de diensten van Doctena geregistreerd staan, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van hun agenda.

Om het vertrouwelijke karakter van de informatie te beschermen, past Doctena specifieke veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van de communicatie via internet te waarborgen. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat Doctena niet verantwoordelijk is voor inbreuken op de vertrouwelijkheid van elektronische berichten of andere overgedragen informatie als gevolg van onjuiste implementatie door de gebruiker van de veiligheidsinstructies die bij zijn eigen systeem horen.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, bij wijze van uitzondering, een beperkte groep technische medewerkers van Doctena toegang heeft tot de vertrouwelijke gegevens van de gebruikers om redenen die verband houden met het onderhoud of de reparatie van zijn service. De gebruiker wordt er ook van op de hoogte gebracht dat dit personeel contractueel is overeengekomen deze informatie niet openbaar te maken en dat zij gebonden zijn aan een geheimhoudingsovereenkomst. Deze informatie kan echter wel worden verstrekt in geval van rechtsvervolging of gerechtelijk onderzoek.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Luxemburgs recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de stad Luxemburg bevoegd. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Voor juridische of ethische vragen kan de juridische dienst van DOCTENA S.A. per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres: legal [at] doctena.com.

Online geschillen
De Europese Commissie heeft een website voor onlinegeschillenbeslechting tussen bedrijven (behandelaar) en consumenten (patiënt) opgezet, die u kunt raadplegen op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .Wij willen erop wijzen dat wij niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en dat wij daartoe ook niet verplicht zijn.

Klachtenafhandeling

Gebruikers moeten deze dienst verantwoordelijk gebruiken, zich houden aan de toepasselijke wetten en de rechten van alle partijen respecteren. Misbruik, zoals frauduleuze boekingen of het verspreiden van valse informatie, is strikt verboden en kan leiden tot beperkte toegang of beëindiging. Voor klachten over valse informatie of onnauwkeurigheden, bezoek ons klachtencentrum op complaints.doctena.com. Daarnaast is het e-mailadres security [at] doctena.com een directe contactmogelijkheid voor onze Chief Information Security Officer (CISO) voor bevoegde autoriteiten. Wij zetten ons in om zorgvuldig te handelen en een eerlijk en nauwkeurig platform te onderhouden.

Feedback

Doctena en de praktijken die op onze diensten worden vermeld, waarderen uw feedback. We hebben een speciale pagina die uitlegt hoe feedback van praktijken wordt verzameld en hoe deze gecorrigeerd kan worden om nauwkeurigheid en eerlijkheid te waarborgen. Dit proces is ontworpen om de integriteit en betrouwbaarheid van de informatie op ons platform te behouden.

De Doctena Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 14 februari 2024.