Algemene voorwaarden voor cliënten uit de praktijk

DOCTENA Belgium b.v.b.a.

Gebruiksvoorwaarden voor klanten op 25 Mei 2020

(hierna « agv »)

 

1. Wettelijke bepalingen

De Diensten van DOCTENA worden uitgebaat door DOCTENA Belgium BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd en waarvan de statutaire zetel gevestigd is op de Meeûs 37 te 1000 Brussel, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 0553.796.358, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordigers die momenteel in functie zijn, of door wie dan ook die wettelijk bevoegd is om dit te doen.

2. Definities

In het kader van de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende definitie:

« Abonnement » betekent het feit dat een Klant zich abonneert op de Diensten.

Onder « Toepassing » wordt verstaan de software-oplossing die online toegankelijk is op de site secure.doctena.com en die de Klant in staat stelt om zijn kalender, zijn patiënt en de beschikbaarheid van zijn kalender te beheren en deze via webpagina’s of pagina’s voor mobiele telefoons te publiceren en zichtbaar te maken voor derden.

« Bestelformulier »: het document dat door de Klant is ondertekend om de opdracht voor de Dienst(en) te formaliseren.

De « Klant » verwijst naar de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de houder is van het Contract en die de Dienst heeft onderschreven voor de behoeften van zijn professionele activiteit. De Opdrachtgever is jegens Doctena als enige aansprakelijk voor de in deze Voorwaarden omschreven verplichtingen.

De Dienst is voorbehouden aan professionals in de gezondheidszorg. Doctena behoudt zich het recht voor om elke Klant die niet actief is als zorgprofessional te weigeren.

« Aanvullende bestellingen » betekent bestellingen voor aanvullende diensten na de aanvankelijke ingangsdatum van het contract.

« Contract »: het contractuele pakket bestaande uit de documenten die zijn opgesomd in artikel 4 « Contractuele documenten » van deze AGV.

« Inbedrijfstellingsdatum » betekent de eerste datum waarop de Dienst daadwerkelijk aan de Klant wordt verleend.

« Doctena » betekent DOCTENA Belgium BVBA, opgericht en gevestigd te Meeûs 37, 1000 Brussel, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer 0553.796.358.

Onder « Beheerder » wordt verstaan iedere persoon die uitdrukkelijk door de Opdrachtgever is aangesteld onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid om hem te vertegenwoordigen in zijn relaties met Doctena. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke aanwijzing is de Beheerder de Klant.

« Partijen » betekent gezamenlijk Doctena en de Opdrachtgever.

« Profiel » betekent alle informatie en beschrijvingen van de Klant op de Website. Dit omvat in het bijzonder: academische achtergrond, specialisatie, therapeutische prioriteiten, tijdslots, foto’s voor de informatie van patiënten die gebruik maken van de website.

« Dienst(en) » kan (kunnen) een of meer van de volgende diensten omvatten:

 • de levering van de Applicatie, en ondersteuning, opleiding en onderhoudsdiensten
 • het proces dat de publicatie van de consultatieschema’s van de Klant op de Website of op een andere door de Klant voorgestelde en door Doctena goedgekeurde website mogelijk maakt
 • het ter beschikking stellen van een gateway voor informatie-uitwisseling tussen de Applicatie en alle andere software die door de Klant wordt gebruikt in het kader van zijn activiteit als zorgprofessional
 • de communicatie- en meldingsdienst tussen de zorgprofessional en de patiënt
 • de kalender en de opslag van patiëntengegevens namens de gezondheidswerker
 • de dienst voor aanvragen en voorschriften voor recepten
 • de videoraadplegingsdienst
 • webhostingdienst en e-mailfaciliteiten, inclusief opslag en registratie, onderhoud en vernieuwing van domeinnamen
 • telefonische gebruikersondersteuning voor de Manager of de Klant

« Website » verwijst naar de webpagina’s van Doctena, toegankelijk onder doctena.com of een landspecifieke extensie, toegankelijk via computer, mobiele telefoon of andere digitale media.

« Tarieven » verwijst naar de prijzen die de Klant moet betalen om van de Diensten te kunnen genieten.

3. Doel en aanvaarding van AGV

Deze AGV zijn van toepassing op elke Dienst die door de Klant wordt onderschreven voor de behoeften van zijn activiteit als zorgprofessional bij Doctena.

De Klant aanvaardt de AGV zonder voorbehoud door (i) de papieren bestelbon te ondertekenen of (ii) op de online bestelbon te klikken en erkent de AGV volledig te hebben gelezen en begrepen.

Het doel van de Algemene Verkoopvoorwaarden is het bepalen van de voorwaarden voor toegang en gebruik van de Diensten door de Klant, alsmede het bepalen van de rechten en plichten van de Partijen in het kader van het Abonnement van de Klant op de Diensten.

Doctena behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande of latere kennisgeving of informatie te wijzigen en zal deze publiceren op de secure.doctena.com website die toegankelijk is op het account van de Klant.

De Klant erkent dat de publicatie van de gewijzigde versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, op de pagina die zichtbaar is op de weerAGVe van deze link op onze website, een geldige schriftelijke kennisgeving aan de Klant van deze wijzigingen inhoudt.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het abonnement of het gebruik van de Diensten na het van kracht worden van de nieuwe Algemene Voorwaarden, de aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden inhoudt.

De nieuwe Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die eerder door de Klant zijn onderschreven, om een homogeen contractueel geheel voor alle Diensten te waarborgen.

4. Contractuele documenten

De Diensten worden door Doctena geleverd in overeenstemming met de bepalingen van de volgende documenten, met inbegrip van hun bijlagen, die in volgorde van belangrijkheid worden vermeld:

 • De Bestelbon en Aanvullende Orders met betrekking tot de Dienst,
 • De bijzondere voorwaarden,
 • De algemene voorwaarden,
 • De tariefdocumenten die van toepassing zijn op het onderschreven aanbod, hierna de “Tarieven” genoemd.

Deze documenten vormen de volledige Overeenkomst en hebben voorrang op alle andere documenten van de Klant (in het bijzonder algemene en/of bijzondere aankoopvoorwaarden, commerciële voorstellen, enz.) Vanaf de aanvaarding van het Contract door de Klant, gematerialiseerd door de ondertekening van de Aankooporder, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle Diensten die door de Klant worden onderschreven.

Deze documenten worden aan de klant ter beschikking gesteld:

 • Bij de ondertekening van zijn Abonnement, in elektronische of papieren versie
 • Op het einde van het Abonnement, op schriftelijk verzoek van de Klant, in elektronische versie, door het sturen van een elektronisch bericht.

Doctena zelf is niet gebonden aan de door de klanten aangeboden diensten, geeft geen enkele garantie voor hen en neemt het dienstenaanbod van de klanten niet over als haar eigen dienstenaanbod. De presentatie van aanbiedingen in het kader van de technische diensten van Doctena houdt uitdrukkelijk geen goedkeuring van de inhoud in.

5. Duur van het contract

Het Contract wordt van kracht vanaf de datum van ondertekening van het oorspronkelijke Bestelformulier door de Klant voor een vaste periode die overeenkomt met de minimale verbintenisperiode die, indien van toepassing, in het Bestelformulier en/of in de Tarieven is vastgelegd. Deze periode begint te lopen vanaf de datum van ingebruikneming.

Aan het einde van de minimale verbintenisperiode wordt de bestelling stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de bestelling op grond van artikel 10 (“Beëindiging”) beëindigt.

6. Prijs

De prijs van de Diensten wordt bepaald in het Bestelformulier en/of in de Tarieven van Doctena die van kracht zijn op de datum van ondertekening van de Overeenkomst.

Het staat Doctena vrij om de tarieven voor diensten te wijzigen. Wijzigingen van de tarieven zijn van toepassing op alle contracten, met name op de lopende contracten. Doctena zal de Opdrachtgever vooraf informeren, met een minimum van 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe Tarieven.

Indien de Opdrachtgever de verhoging van de op de Diensten toegepaste tarieven weigert, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst overeenkomstig artikel 10 (“Opzegging”) beëindigen.

7. Facturatie en betalingsvoorwaarden

7.1 Service Facturering

De door de Klant verschuldigde bedragen worden maandelijks aan de Klant gefactureerd volgens de op de datum van ondertekening van de Overeenkomst bepaalde facturatiecyclus.

De facturering van de dienst begint op de activeringsdatum van de dienst. Doctena behoudt zich echter het recht voor om na kennisgeving aan de Opdrachtgever deze periodiciteit te wijzigen, of om op elk moment betaling van de verschuldigde bedragen te verlangen.

Voor dezelfde factuur kan de gefactureerde periode voor elke geabonneerde dienst verschillend zijn. Ook kunnen bepaalde diensten vanwege hun specifieke aard afzonderlijk worden gefactureerd.

De facturen omvatten met name

 • commissievergoedingen,
 • periodieke abonnementen met betrekking tot de Diensten,
 • de opties en mogelijke interventies met betrekking tot de diensten die zijn onderschreven

In geval van een geschil over de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, blijven deze aan Doctena verschuldigd.

Vanaf de datum van uitgifte beschikt de Klant over een termijn van één maand om een factuur te betwisten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Na deze termijn wordt de klant geacht de factuur definitief te hebben aanvaard.

7.2 Elektronische factuur

Doctena zal de Opdrachtgever standaard facturen in gecertificeerd elektronisch formaat toesturen. De Klant kan een papieren factuur aanvragen, die aan de Klant kan worden gefactureerd.

7.3 Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn betaalbaar in euro’s via domiciliëring van de bankrekening van de klant of, bij gebrek daaraan, via bankoverschrijving, ten laatste binnen de 15 dagen na de datum van uitgifte van de factuur.

Elk ander betaalmiddel dan de domiciliëring kan aanleiding geven tot facturatie volgens de voorwaarden die in het document “de Tarieven” zijn opgenomen.

Vroegtijdige betaling van facturen geeft geen aanleiding tot enige korting.

Elke vertraging in de betaling leidt automatisch en zonder ingebrekestelling tot de toepassing van een boete voor te late betaling die gelijk is aan de door de ECB toegepaste rentevoet voor haar meest recente herfinancieringstransactie, vermeerderd met 10 procentpunten, en een forfaitaire schadeloosstelling voor invorderingskosten van € 40, die kan worden verhoogd met de werkelijk door Doctena gedragen kosten.

8. Verplichtingen en verbintenissen van de Klant

De Opdrachtgever zal Doctena alle menselijke, technische en materiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de Dienst en de uitvoering van de Overeenkomst en zal Doctena zo spoedig mogelijk voorzien van alle informatie die zij kan verlangen of die nuttig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

In dit verband verbindt de Klant zich ertoe de omvang en de aard van zijn behoeften, alle informatie over zijn organisatie, alle bijzondere beperkingen die de Dienst kunnen beïnvloeden, alsook de beperkingen met betrekking tot zijn technische en informatica-omgeving, mee te delen.

De Opdrachtgever machtigt Doctena uitdrukkelijk om de informatie met betrekking tot haar Profiel op de Doctena Website te publiceren.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de overdracht van zijn informatie op het internetnetwerk en zal als zodanig de technische middelen inzetten die hij het meest geschikt acht om (i) de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van de gegevens die hij op het internet wenst uit te wisselen te bewaren, (ii) zijn computerapparatuur te beschermen tegen inbraak of virussen en (iii) een veilige toegang tot zijn computersysteem en -lokalen te verzekeren. De Klant neemt alle kosten van alle telecommunicatie en internettoegang voor zijn rekening, evenals de kosten voor de aansluiting op de Website.

De Klant verbindt zich ertoe om

 • zich op een redelijke en niet-frauduleuze manier te gedragen bij het gebruik van de Dienst;
 • de prijs van de door Doctena geleverde Diensten te betalen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 7 “Facturering”;
 • zijn/haar profiel op de Website te actualiseren, respectievelijk de nodige elementen aan te reiken;
 • de beschrijvingsvelden van het Profiel uitsluitend te gebruiken voor hun primaire doel zoals weergegeven;
 • een voldoende aantal beschikbare afspraken te publiceren ter attentie van patiënten of derden;
 • Doctena onverwijld op de hoogte te brengen zodra zij vaststelt dat haar toegangsgegevens door onbevoegde derden zijn gebruikt.
 • een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) te ondertekenen, waarin hij als verantwoordelijke voor de verwerking bepaalt hoe Doctena als gegevensverwerker zijn gegevens mag gebruiken (overeenkomst beschikbaar op https://www.doctena.com/avg/)

De klant verklaart en garandeert

 • beschikken over alle vergunningen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteit ;
 • voldoen aan de aanbevelingen van de ethische code in het algemeen en meer in het bijzonder met betrekking tot de communicatie (Beschrijvings teksten, afbeeldingen etc) op het internet;
 • uitsluitend verantwoordelijk te zijn voor de beschrijvende teksten die in het Profiel van de Klant op de Website worden gepubliceerd;
 • alleen de beschikbaarheid te publiceren van afspraken die de Klant meent te kunnen nakomen;
 • om verzoeken om een afspraak te verwerken op de eerste werkdag na de verzending door de patiënt;
 • om afspraken te respecteren die via de Website worden gefaciliteerd, tenzij er een belangrijke reden is om zich daartegen te verzetten;
 • onmiddellijk contact op te nemen met de betrokken patiënt en deze te informeren in geval van annulering of uitstel van een afspraak om welke reden dan ook;
 • ervoor te zorgen dat gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot de Service te allen tijde veilig worden bewaard en alleen aan door de Klant geautoriseerde personen worden bekendgemaakt;
 • ervoor te zorgen dat geen enkele andere persoon, al dan niet geautoriseerd, het Serviceabonnement gebruikt in strijd met deze voorwaarden.

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn aanbiedingen en zorgt ervoor dat hij bij betaalde aanbiedingen de wettelijke informatieverplichtingen bij elektronische handelstransacties nakomt en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

9. Schorsing

Doctena behoudt zich het recht voor om de toegang tot de geabonneerde Diensten op te schorten, nadat zij de Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vergoeding in geval van schade:

 • het niet ontvangen van het contract of het niet regulariseren van een onvolledig dossier;
 • valse verklaring van de klant;
 • laattijdige betaling van facturen met betrekking tot de Dienst;
 • abnormaal of frauduleus gebruik van de Dienst;
 • schending van de veiligheid van de dienst, met name pogingen tot hacken, denial of service attacks of andere kwaadaardige activiteiten.
 • Schorsing van de Dienst door de Klant heeft tot gevolg dat alle door de Klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Schending van de wettelijke voorschriften (met name schending van de informatieverplichtingen van betaalde offertes)

Behalve in geval van overmacht blijven de periodieke abonnementen gefactureerd overeenkomstig artikel 7 “Facturerings- en betalingsvoorwaarden”.

10. Beëindiging

10.1 Beëindiging aan het einde van de minimale verbintenisperiode

Op het einde van de minimale verbintenisperiode voorzien in artikel 5 “Duur van het Contract”, kan het Contract en/of de Bestelbon door beide partijen zonder vergoeding worden opgezegd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 3 maanden voor de vervaldag.

Wanneer het Contract of, in voorkomend geval, een Bestelbon bij stilzwijgende overeenkomst wordt verlengd volgens de voorwaarden van artikel 5 “Duur van het Contract”, kan het te allen tijde onder dezelfde voorwaarden worden opgezegd.

10.2 Beëindiging bij gebrek aan een overeenkomst

In geval van voldoende ernstige niet-nakoming door een van de partijen van een van de hieronder opgesomde verplichtingen, heeft de andere partij de mogelijkheid om, vijftien (15) dagen nadat een ingebrekestelling zonder resultaat is gebleven, het Contract, of in voorkomend geval een Bestelbon, te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De opzegging wordt dan van rechtswege van kracht binnen tien (10) dagen na ontvangst van de opzeggingsbrief door de in gebreke blijvende partij.

Het contract kan in de volgende gevallen worden beëindigd:

 1. Doctena’s nalatigheid bij het verlenen van toegang tot de Diensten, zoals gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden ;
 2. Het niet betalen van facturen met betrekking tot de Diensten door de Klant;
 3. Niet-nakoming door de Klant van de verplichtingen zoals vermeld in artikel 8 (“Verplichtingen en verbintenissen van de Klant “).
 4. Overlijden van de Klant (natuurlijk persoon), respectievelijk wanneer de Klant een rechtspersoon is, in geval van ontbinding, gerechtelijke vereffening of naar aanleiding van een ingediend verzoek tot vereffening.
 5. Niet-nakoming door de partijen van hun verplichtingen met betrekking tot de overdracht van de overeenkomst, overeenkomstig artikel 17 (“Overdracht van de overeenkomst”)
 6. Vanaf de 10e dag na de schorsing van de dienst(en) onder de voorwaarden van artikel 9 (“Schorsing”).

In geval van bovengenoemde inbreuken door de Klant zijn de door deze laatste verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de kosten in verband met de opzegging en de uitstaande periodieke abonnementen.

10.3 Beëindiging wegens letsel of ernstig wangedrag

In geval van handelingen van de Opdrachtgever die schadelijk zijn voor Doctena, alsmede in geval van een ernstige fout van de Opdrachtgever, zoals, maar niet beperkt tot, de verspreiding van onwettige of onethische informatie, kan Doctena de Overeenkomst met een opzegtermijn van zeven (7) dagen en zonder schadevergoeding beëindigen door het sturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

In geval van bovengenoemde inbreuken door de Klant zijn de door deze verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, met inbegrip van de kosten in verband met de opzegging en de nog verschuldigde periodieke abonnementen.

11. Voorwaarden voor de ontwikkeling van de diensten

Als onderdeel van de Diensten biedt Doctena een aantal pakketten (bundels) aan die variëren in prijs en functies.

De Klant is vrij om de pakketten (pakketten) en opties te kiezen die het best aan zijn behoeften voldoen. De Klant kan te allen tijde aanvullende diensten toevoegen of beëindigen. Annulering van een betaalde optie kan te allen tijde plaatsvinden zonder dat dit aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de verschuldigde bedragen in verband met reeds uitgereikte facturen.

Doctena kan naar eigen goeddunken de samenstelling van de pakketten (pakketten), de verschuldigde bedragen, de voorwaarden voor het overstappen van het ene naar het andere pakket of de toepassing van bijzondere voorwaarden op een pakket wijzigen.

In dit verband kan Doctena een Service of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk verwijderen. Doctena zal de Opdrachtgever van deze schrapping op de hoogte brengen met een (1) maand vooropzeg en zal zich inspannen om indien nodig een alternatieve oplossing aan te bieden.

Indien de Klant geen bezwaar maakt binnen één (1) maand nadat hij op de hoogte is gesteld van de verwijdering en, indien van toepassing, de vervanging van de Dienst of de onderdelen ervan, wordt de Klant geacht deze verwijdering te hebben aanvaard.

12. Verantwoordelijkheid van Doctena

Doctena zorgt voor de nodige middelen voor de goede werking van de Diensten. Doctena neemt de nodige maatregelen om de continuïteit en de kwaliteit van de Diensten te handhaven.

De Opdrachtgever erkent dat de rol van Doctena beperkt is tot die van louter intermediair en technisch dienstverlener.

Naast eventuele beperkingen die kunnen worden voorzien in de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de geabonneerde Service, kan Doctena niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgende in het bijzonder :

 1. in geval van kwaadwillige indringing door derden op het internet,
 2. in geval van schuld van de klant, en in het bijzonder in geval van :
  • het niet naleven van de aanbevelingen van Doctena met betrekking tot het gebruik van de Dienst,
  • toevallige overdracht van virussen of andere schadelijke elementen, waarvan de bescherming onder de verantwoordelijkheid van de Klant valt,
  • gebruik van de Service als gevolg van onthulling, verlies of diefstal van de toegangscode(s) tot de Service, en meer in het algemeen, gebruik van de Service door een onbevoegd persoon,
 3. in geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 18 van deze verordening.

Doctena is alleen aansprakelijk voor materiële en directe schade die het gevolg is van een bewezen fout tegen haar. Immateriële en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder immateriële en/of indirecte schade wordt met name verstaan financiële en commerciële schade, omzet-, winst- of klantenverlies en verlies of beschadiging van gegevens, bestanden en/of programma’s.

Om rekening te houden met de respectievelijke verplichtingen van Partijen, maar ook met de aantrekkelijkheid van de tarieven van Doctena, is de aansprakelijkheid van Doctena voor materiële en/of directe schade geleden door de Opdrachtgever in verband met de uitvoering of beëindiging van de Dienst, ongeacht de oorzaak, beperkt tot het bedrag van de betalingen die in het kader van de Dienst zijn gedaan gedurende de laatste drie (3) maanden voorafgaand aan het plaatsvinden van de gebeurtenis. Dit bedrag, waarvan de Klant erkent dat het in evenwicht is, omvat eventuele forfaitaire boetes die aan de Klant worden betaald in verband met de uitvoering van de Dienst.

Geen enkele rechtsvordering of vordering van de Opdrachtgever kan meer dan één (1) jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis tegen Doctena worden ingesteld of ingesteld.

De rol van de Dienst en Doctena, in het bijzonder via de Website, is beperkt tot het in contact brengen van de Klant met zijn patiënt.

Doctena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige medische of andere relatie die tussen de Opdrachtgever en een gebruiker of andere opdrachtgever van de Website wordt aangegaan, noch voor de inhoud of het gedrag van een dergelijke medische of andere relatie die deze twee partijen hebben besloten aan te gaan. Doctena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geschil tussen de Opdrachtgever en een gebruiker of andere opdrachtgever van de Website.

Naleving van de ethische regels

De instructies van de Code of Ethics d.d. 3 mei 2018 en bericht a162005 d.d. 15/09/2018 van de Belgische Medische Vereniging regeren en zijn opgenomen in het gebruik van de Diensten. In het bijzonder wordt gespecificeerd dat Doctena media voldoen aan de regels van de deontologie met betrekking tot reclame en geen positioneringsmogelijkheden bieden. De aangeboden Doctena Services zijn veilig en garanderen het hoogste niveau van vertrouwelijkheid. De Klant-arts beschikt over alle nodige hulpmiddelen om zijn profiel bij te werken.

Doctena werkt om de vrije keuze van de patiënten te garanderen, in het bijzonder door patiënten die de website raadplegen te informeren over het bestaan van een exhaustieve lijst op ordomedic.be.

De diensten respecteren de rechten van de patiënten en in het bijzonder de bescherming van hun gegevens.

Voor zover de wet dit toestaat, accepteert de Klant dit uitdrukkelijk:

 • om Doctena te ontheffen van alle garanties die impliciet in de Overeenkomst zijn opgenomen;
 • Doctena niet aansprakelijk te stellen voor enige directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de Service;
 • de aansprakelijkheid van Doctena te beperken tot een inspanningsverplichting om de Dienst onder de beste voorwaarden beschikbaar te stellen.
 • de aansprakelijkheid van Doctena voor enige schadeclaim in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te beperken tot het bedrag dat door de Opdrachtgever aan Doctena is betaald voor de Dienst uit hoofde van deze Overeenkomst.

13. Gebruik van de betalingsfunctie

Doctena biedt haar klanten de mogelijkheid om patiënten te factureren voor diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht via een betaaldienstverlener.

Bij het gebruik van deze dienst sluit de klant een contract met de betalingsdienstaanbieder die de betalingsverwerking voor de klant afhandelt. Doctena is niet betrokken bij de betalingsverwerking en kan daarom, afgezien van de technische integratie van de betalingsdienstaanbieder in de app of website, geen verantwoordelijkheid nemen voor de correcte uitvoering van de betalingen.

De klant verzekert dat hij/zij alleen vorderingen op de patiënt zal afwikkelen waarop hij/zij daadwerkelijk recht heeft.

De klant is verantwoordelijk voor alle inhoud van zijn of haar aanbiedingen en de wettigheid ervan, in het bijzonder voor het nakomen van de wettelijke informatieverplichtingen in elektronische handelstransacties en voor een correcte facturatie van de patiënt, en vrijwaart Doctena van alle claims van derden die worden beweerd als gevolg van schendingen van deze verplichting.

14. Telefonische hulpdienst voor patiënten

Standaard biedt Doctena Belgium BVBA in al haar licentieformules een telefonische hulpdienst aan voor de patiënten van haar klanten om hen te helpen bij het maken van een afspraak. Deze telefonische ondersteuning is beschikbaar op het telefoonnummer +32 808 85 92. Het telefoonnummer wordt aan de patiënten meegedeeld op de supportpagina van het Doctena.be platform en in het kader van de afsprakenprocedure.

15. Patiëntenfeedback

In het kader van de aangeboden Diensten hebben de patiënten van de Klant, voor wie het bezoek via de Dienst werd georganiseerd, de mogelijkheid om na elk bezoek aan de zorgprofessional feedback te geven aan de Klant.

De Klant kan zowel het verzamelen van deze patiëntenfeedback als de publicatie op de Website van de ontvangen feedback activeren of deactiveren.

De thema’s van de commentaren van de gebruikers van de Website zijn gestructureerd volgens de thema’s “aanbeveling”, “communicatie met de Klant” en “wachttijd”. Doctena behoudt zich het recht voor om de commentagethema’s te wijzigen of aan te passen.

Doctena is niet aansprakelijk voor eventuele opmerkingen van gebruikers van de Website aan de Klant.

16. Persoonlijke gegevens

Elke partij verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 na te leven, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018 (GDPR).

De verwerking van persoonsgegevens die door Doctena wordt uitgevoerd, wordt beschreven in het beleid van Doctena inzake het gebruik van persoonsgegevens, dat toegankelijk is op het volgende adres: https://www.doctena.com/privacybeleid/.

In geval van niet-betaling of onregelmatige declaratie kan informatie met betrekking tot de klant worden doorgegeven aan incassobureaus.

Doctena erkent en aanvaardt dat de persoonsgegevens die door de Klant worden verwerkt via haar Diensten (hierna de “Patiëntgegevens”) strikt onderworpen zijn aan het beroepsgeheim.

De inzet van Doctena is beperkt tot de installatie, levering en hosting van de Applicatie en de Website. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, en onder zijn controle en verantwoordelijkheid, kan Doctena de Klant bijstaan bij het importeren van de Patiëntgegevens in de Applicatie.

17. Intellectueel Eigendom

Geen enkel eigendomsrecht op de elementen waaruit de ter beschikking gestelde Diensten bestaan, met inbegrip van de door Doctena verstrekte documentatie en gebruikershandleidingen, wordt aan de Opdrachtgever overgedragen.

Doctena verleent de Opdrachtgever een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de elementen die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst die haar in het kader van de Dienst ter beschikking worden gesteld. Dit recht wordt verleend voor de duur van het contract.

Het is de Opdrachtgever verboden om de elementen waaruit de Diensten bestaan geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te reproduceren, ongeacht hun aard, en in het algemeen is elke handeling die in strijd is met de rechten van Doctena verboden.

Het is de klant verboden de functionaliteit van de software te onderzoeken door middel van reverse engineering, het decompileren ervan, het demonteren van componenten en/of het gebruik ervan als basis voor het maken van eigen softwareprogramma’s.

Voorts machtigt de Opdrachtgever Doctena om het bestaan van deze Overeenkomst aan derden bekend te maken als commerciële referentie en staat zij, uitsluitend voor dit doel, het gebruik van haar naam, merk en eventueel logo toe.

18. Afdwingbaarheid van uitwisselingen via elektronische post

De partijen erkennen dat e-mails die tussen hen worden uitgewisseld in het kader van de uitvoering van het contract de waarde van bewijs hebben die gelijkwaardig is aan die van een schriftelijk document en derhalve geacht worden geldig te zijn.

Daartoe komen de partijen overeen de e-mails die zij uitwisselen op zodanige wijze te bewaren dat hun integriteit wordt gewaarborgd.

19. Videoconsultaties

De videoconsultatie service van Doctena voldoet aan alle privacyregels zoals beschreven in ons privacybeleid.

Noch de patiënt, noch de opdrachtgever mag enige inhoud of fragmenten van inhoud met betrekking tot de videoconsultatie opnemen, kopiëren of uitzenden, ongeacht het middel, het medium, het proces of het doel. Beiden worden ervan op de hoogte gebracht dat elke inbreuk op het recht op imago, privacy of het beroeps- en medisch beroepsgeheim kan worden bestraft, ook met strafrechtelijke sancties. Op geen enkel moment mag een derde partij, Doctena-medewerkers of onze dienstverleners de inhoud van de videoconsultatie bekijken of opnemen.

De Klant is de enige die oordeelt over de geschiktheid van de behandeling op afstand van de patiënt en kan de videoconsultatie indien nodig onderbreken als niet aan de voorwaarden voor behandeling op afstand wordt voldaan. De klant voert de videoraadpleging onafhankelijk uit, in overeenstemming met de ethische en wettelijke verplichtingen die op hem/haar rusten. Het videogesprek vindt plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de patiënt en de klant.

Tijdens een videoconsultatie hebben de Klant en de patiënt de mogelijkheid om hun scherm te delen om aanvullende informatie met betrekking tot het consult uit te wisselen. De klant verbindt zich ertoe de gegevens die met dit scherm worden verspreid te behandelen volgens dezelfde regels als die welke gelden voor videoconsultaties in het algemeen.

De videoconsultatie service en het delen van schermen door Doctena zorgt voor een veilig gecodeerd end-to-end kanaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de uitgewisselde gegevens via servers in Duitsland worden gerouteerd.

20. Overdraagbaarheid van het contract

Doctena kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst in welke vorm dan ook overdragen of bijdragen aan een derde partij. Zij zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.

In dit geval stemt de Opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in dat de overdracht van de Overeenkomst Doctena vanaf de datum van de overdracht bevrijdt van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer. Doctena is derhalve niet hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

21. Overmacht

DOCTENA en de Klant worden niet geacht in gebreke te zijn in gevallen waarin de niet-nakoming van hun contractuele verplichtingen het gevolg zou zijn van een geval van overmacht. Indien zich een geval van overmacht voordoet, worden de verplichtingen van de partij die van een dergelijke gebeurtenis gebruik maakt, opgeschort zonder dat de aansprakelijkheid van deze laatste kan worden ingeroepen, zelfs in geval van verlies, schade, vertraging, niet-uitvoering of gedeeltelijke uitvoering die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de overmachtsituatie.

Indien zich een geval van overmacht voordoet, neemt elk van de partijen redelijke maatregelen om de door de overmacht veroorzaakte verstoring tot een minimum te beperken.

Uitdrukkelijk, worden beschouwd als gevallen van overmacht onder de huidige voorwaarden, naast die welke de door de rechtspraak van de Belgische rechtbanken weerhouden criteria, uitzonderlijk slecht weer, handelingen of nalatigheden van een overheidsinstantie, opstanden, opstanden, rellen, verklaarde of niet verklaarde oorlog, handelingen van soortgelijke aard, stakingen, sabotage, diefstal, vandalisme, explosies, brand, blikseminslag, overstromingen en andere natuurrampen, het falen van een derde exploitant, handelingen van derden, uitzonderlijke storingen in Doctena’s netwerken.

Indien een van de partijen door overmacht gedurende meer dan dertig (30) dagen niet in staat is een essentiële verplichting uit hoofde van het contract na te komen, kan elk van de partijen het contract automatisch per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opzeggen, zonder dat een van de partijen daarvoor een vergoeding hoeft te betalen.

22. Gegevensbescherming

De partijen garanderen de vertrouwelijkheid van de bepalingen van het contract en van informatie van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, waarvan zij in het kader van het contract kennis nemen, en onthouden zich ervan deze aan andere personen dan die welke met de uitvoering van het contract zijn belast, mee te delen.

De partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de uitvoering van het contract.

Deze vertrouwelijkheidsverbintenis blijft geldig voor een periode van achttien (18) maanden na beëindiging van het contract om welke reden dan ook.

23. Disclaimer

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een of meer bepalingen van de AGV, betekent geenszins dat deze partij afziet van haar recht om op een later tijdstip een beroep te doen op deze bepalingen.

24. Gedeeltelijke nietigheid

Indien sommige bepalingen van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet afdwingbaar zijn, ook niet als gevolg van toepasselijke wet- of regelgeving, blijven de partijen gebonden aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en trachten zij de niet afdwingbare bepalingen te herstellen in dezelfde geest als die welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst heerste.

25. Online geschillenbeslechting

Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) wordt door de Europese Commissie ter beschikking gesteld om het online winkelen veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot hoogwaardige instrumenten voor geschillenbeslechting. Meer informatie is beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Doctena is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

26. Toepasselijk recht en jurisdictie

De AGV’s zijn onderworpen aan het Wetboek van Economische Wetgeving van 28 februari 2013. In geval van moeilijkheden of geschillen in verband met de geldigheid, de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, bij gebrek aan een minnelijke schikking, worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Brussel, waaraan de partijen territoriale bevoegdheid toekennen, ongeacht de plaats van uitvoering of de woonplaats van de verweerder.

Deze bevoegdheidsverdeling geldt ook in geval van een kort geding, meerdere verweerders of een beroep op een garantie of waarborg.

Doctena Belgium BVBA
Square de Meeûs 37
1000 Bruxelles
support [at] doctena.com