Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van Doctena Netherlands BV, gevestigd aan de Mt. Lincolnweg 40, 1033SN Amsterdam, ingeschreven in de KvK onder nr 62732412 (hierna verder te noemen: ‘Doctena’).

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze dienstverlening aangeboden op de website www.doctena.nl (hierna verder te noemen: ‘Website’).

Door het aanvinken van de melding ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ tijdens het registratieproces, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (inclusief de Privacyverklaring) op de overeenkomst. Wij adviseren u om deze algemene voorwaarden en de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden in de toekomst wijzigen. Indien we dat doen dan zullen we u via de Website of per mail hiervan op de hoogte stellen. Indien u niet akkoord bent met de wijziging, kunt u de overeenkomst beëindigen en uw account verwijderen. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van de Website wordt u geacht de wijziging aanvaard te hebben.

U garandeert dat u meerderjarig bent en dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt uw naam, contactgegevens en andere persoonlijke informatie die u in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat u de dienst uitsluitend voor uw zelf en voor het beoogde doel zult gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u via de Website openbaar maakt.

U garandeert dat u bevoegd bent om gebruik te maken van onze dienst en dat u zich zal houden aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het invullen van uw (persoons)gegevens op de Website, geeft u ons toestemming deze gegevens te verstrekken aan de betreffende hulpverlener.

Dienstverlening

Doctena biedt op de Website een platform aan waarop (i) patiënten zorgverleners kunnen vinden en (ii) patiënten een afspraak voor een medische behandeling in de agenda van de door hen geselecteerde zorgverlener kunnen inplannen. Doctena heeft hierbij slechts een faciliterende rol en is geen partij bij de overeenkomst welke tussen u en een zorgverlener mogelijk tot stand komt. Doctena kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de overeenkomst tussen u en de zorgverlener en evenmin voor het handelen of nalaten van een zorgverlener of het al dan niet tot stand komen van de afspraak met de zorgverlener. Overeenkomsten tussen u en de zorgverlener komen pas tot stand op het moment dat de zorgverlener dit uitdrukkelijk aan u heeft bevestigd.

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in de Website en de onderliggende systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. We leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat door het onrechtmatige gebruik van onze Dienst en systemen door een derde.

Wij hebben onze dienst en de (inhoud van de) Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de zorgverleners en de door hen aangeboden diensten en behandelingen is echter afkomstig van de zorgverleners zelf of, bijvoorbeeld ingeval van reviews /beoordelingen, van andere gebruikers. De zorgverleners en andere gebruikers die de informatie plaatsen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wij dragen voor de inhoud van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen u en de zorgverleners. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor andere handelingen of nalaten van de hulpverleners, waaronder mede begrepen het handelingen in strijd met (wettelijke of contractuele) verplichtingen.

Wij bieden de Website en de daarop geplaatste informatie aan met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. Wij kunnen met name niet garanderen dat:

de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten, (technologische) gebreken, vertragingen, storingen of virussen en dat gebreken kunnen worden verholpen;

derden de Website niet onrechtmatig (zullen) gebruiken;

de door u ingediende afspraak correct, tijdig of volledig in de agenda en in de administratie van de betreffende zorgverlener wordt doorgevoerd;

er geen fouten optreden in de administratie, informatiesystemen, computers, internetverbindingen of andere systemen van Doctena of de zorgverlener.

De door Doctena aangeboden diensten omvatten geen online noch telefonisch medisch advies. De dienst beperkt zich tot de publicatie van algemene informatie over en de agenda van de deelnemende zorgverleners.

Verantwoordelijkheid van de zorgverleners

De zorgverleners die gebruik maken van de diensten van Doctena zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen agendabeheer en hun gebruik van de door Doctena aangeboden diensten en producten.

Persoonlijke gegevens:

Via de Website verwerken wij persoonsgegevens. Via uw account kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij adviseren u om terughoudend om te gaan met het openbaar maken van medische gegevens die tot u herleidbaar zijn. Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De op de Website opgenomen Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie op de Website alsmede op het gebruik van alle vertrouwelijke informatie die via de Website wordt verspreid. Door uw account aan te maken geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring te verwerken.

Beperking van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Doctena: Doctena doet er alles aan om zijn gebruikers een hoogstaande service aan te bieden en gebeurlijke informaticaproblemen zo snel mogelijk op te lossen. Het bedrijf is in deze enkel gebonden aan een inspanningsverbintenis.

De gebruiker moet weten dat de communicatiesystemen, de informaticasystemen die de internetportaal hosten en de computers van de dokters onderhevig kunnen zijn aan storingen, net zoals elk ander informaticasysteem. Bij deze ziet de gebruiker af van elke klacht tegen Doctena omwille van een technische storing die optreedt bij het gebruikmaken van de aangeboden diensten, of een storing van de webhost. Net zomin kan de gebruiker een betaling weigeren of een schadevergoeding voor een dokter eisen omwille van het slecht functioneren van communicatie- of informaticasystemen die niet aan Doctena verbonden zijn.

De door Doctena aangeboden diensten omvatten geen onlinebijstand, noch telegeneeskunde. De dienstverlening beperkt zich tot het publiceren van de uurroosters van de consultaties van de deelnemende artsen.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website en de Dienst, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merk- en handelsnaamrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Doctena of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door gebruikers is geleverd in verband met het plaatsen van informatie en berichten.

U bent niet gerechtigd om de Dienst, de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doctena, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt eveneens in dat het u niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën die u van (een gedeelte van) de Website maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. U bent te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst per direct op te zeggen, bijvoorbeeld door uw account te verwijderen of door een e-mail te sturen naar support@doctena.nl.

Doctena is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en uw account (en persoonsgegevens) te verwijderen indien u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.