Algemene Gebruikersvoorwaarden (patiënten)

Overeenstemming over de algemene voorwaarden

De diensten van Doctena, die deel uitmaken van de onderneming DOCTENA S.A., hebben hun domicilie op adres 6 rue Adolphe L-1116 Luxembourg, RC B176487, 2013 registration number 2205 842, VAT LU 26156987 en biedt diensten aan in verschillende landen in Europa via de volgende nationale entiteiten die specifieke oplossingen (website en webapplicaties) implementeren:

Doctena Austria (formally a3L e-solutions) – Mooslackengasse 17, A-1190 Wien (Austria)
Doctena Belgium Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Brussels (Belgium)
Doctena Switzerland GmbH – Hagenholzstrasse 83b, 8050 Zürich (Switzerland)
Doctena Germany GmbH – Urbanstrasse 116, 10967 Berlin (Germany)
Doctena Netherlands BV – Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Netherlands)
Sanmax Sprl – Square de Meeus 37, B-1000 Brussels (Belgium)
Doctena Austria (formally a3L e-solutions) – Mooslackengasse 17, A-1190 Wien (Austria)
Doctena Germany GmbH – Urbanstrasse 116, 10967 Berlin (Germany)

De gebruiker (patiënt) is verplicht deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door het voortzetten van de boeking of inschrijving wanneer de “algemene voorwaarden en privacy verklaring” worden gepresenteerd, geeft de gebruiker aan volledig op de hoogte te zijn en de inhoud ervan te accepteren.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Bij wijziging van deze voorwaarden wordt de nieuwe versie op de nationale website geplaatst. Bij elke nieuwe afspraak (zonder Doctena-account) wordt de patiënt verzocht de meest recente algemene voorwaarden te aanvaarden.

De patiënt verklaart op erewoord dat de informatie die hij verstrekt, of het nu gaat om informatie met betrekking tot zijn persoonlijke identiteit of om informatie van anderen, echt en oprecht is. De patiënt wordt ervan op de hoogte gebracht dat het gebruik van een valse identiteit en de verspreiding van valse informatie aanleiding kunnen geven tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Het gebruik van de diensten van Doctena is strikt voorbehouden aan volwassenen. Minderjarigen kunnen geen verzoek tot consultatie via de doctenadiensten naar een beoefenaar sturen en zullen enkel via hun wettelijke voogd via de Doctena diensten een verzoek tot consultatie kunnen indienen. In het geval dat een minderjarige zonder toestemming van zijn wettelijke voogd van een dienst gebruik maakt, wijst Doctena elke aansprakelijkheid af.

Service

De door Doctena aangeboden dienst stelt patiënten in staat een zorgverlener te vinden, toegang te hebben tot de spreekuren van de geregistreerde zorgverlener, de zorgverlener te vragen om een afspraak in hun kantoor voor medische doeleinden, bevestigingen van afspraken te krijgen, herinnerd te worden aan komende afspraken en last-minute beschikbaarheid, de kwaliteit van de dienstverlening te evalueren en medische informatie op te slaan met betrekking tot het verzoek van de zorgverlener, terwijl de zorgverlener de mogelijkheid heeft om zijn agenda en vervolgdiensten te beheren en te organiseren en feedback te geven over afspraken. Om te voorkomen dat zorgverleners ongeldige boekingen ontvangen, kan onze service het verstrekte mobiele nummer en/of e-mailadres gebruiken om te controleren of de patiënt is wie hij/zij beweert te zijn.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat Doctena niet verantwoordelijk is voor de juistheid van de door de behandelaar verstrekte informatie met betrekking tot de datum en het uur van de afspraak of enige andere informatie. Doctena is niet verantwoordelijk voor het beheer van annuleringen binnen enkele minuten na deze afspraken, die rechtstreeks tussen de patiënt en de zorgverlener moeten worden beheerd.

Doctena zelf geeft geen medisch advies. De dienst beperkt zich tot de publicatie van de raadplegingstijden van de deelnemende zorgverleners en hun follow-up diensten.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat Doctena niet verantwoordelijk is voor het reageren op medische, tandheelkundige, chirurgische of andere noodgevallen. In geval van nood raadt Doctena aan om de hulpdiensten of de lokale hulpdiensten te bellen () 112).

Persoonlijke gegevens

Naast de bepalingen die door deze Overeenkomst worden beheerst, verbindt Doctena zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om te voldoen aan de Toepasselijke Wetten betreffende de verwerking van persoonsgegevens, alsook aan de speciale bepalingen die zijn opgenomen in de specifieke overeenkomst die op dezelfde behandelingen van toepassing is. For the purposes of this clause:

Toepasselijke Wetten alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot marketing, promotie, gegevensbescherming en privacy (en alle gedragscodes en richtsnoeren van een relevante toezichthoudende instantie), met inbegrip van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene gegevensbeschermingsverordening) , Richtlijn 2009/139/EG, alle nationale wetgeving tot omzetting van de vorige verordening en richtlijnen (en alle daarmee verband houdende wetgeving), en alle daarmee verband houdende gedragscodes;

Speciale bepalingen alle bij deze overeenkomst gevoegde clausules betreffende de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van de persoonlijke behandeling, zoals beschreven in het Privacybeleid van de Doctena-diensten.

Doctena nodigt de Gebruiker uitdrukkelijk uit om het document met de titel “het privacybeleid” van de Doctena-diensten, dat integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden, te raadplegen om geïnformeerd te worden over het Doctena-beleid inzake persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid van de Doctena-dienst

Doctena zorgt ervoor dat haar gebruikers een kwaliteitsservice krijgen en dat eventuele systeemstoringen zo snel mogelijk worden verholpen. Voorzover mogelijk zal Doctena haar gebruikers vooraf in kennis stellen van elke beschikbaarheidsbeperking als gevolg van onderhoudsactiviteiten.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat communicatiesystemen, computersystemen die webportalhosting aanbieden of computers van praktijkmensen gevoelig kunnen zijn voor storingen, zoals elk computersysteem. De gebruiker ziet hierbij af van elk verhaal tegen Doctena of aan haar gelieerde entiteiten wegens een technisch defect in het gebruik van de aangeboden diensten of een defect in het gebruik door de beoefenaar. Doctena past beste praktijken toe om een hoge mate van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit voor haar diensten te bieden, maar Doctena is in dit verband alleen onderworpen aan een middelenverplichting. Het is de gebruiker niet toegestaan om een vergoeding te eisen voor een storing van communicatiesystemen of computerapparatuur die buiten de macht van Doctena valt.

De zorgverleners die op de diensten van Doctena geregistreerd staan, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van hun agenda.

Om het vertrouwelijke karakter van de informatie te beschermen, past Doctena specifieke veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van de communicatie via internet te waarborgen. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat Doctena niet verantwoordelijk is voor inbreuken op de vertrouwelijkheid van elektronische berichten of andere overgedragen informatie als gevolg van onjuiste implementatie door de gebruiker van de veiligheidsinstructies die bij zijn eigen systeem horen.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat, bij wijze van uitzondering, een beperkte groep technische medewerkers van Doctena toegang heeft tot de vertrouwelijke gegevens van de gebruikers om redenen die verband houden met het onderhoud of de reparatie van zijn service. De gebruiker wordt er ook van op de hoogte gebracht dat dit personeel contractueel is overeengekomen deze informatie niet openbaar te maken en dat zij gebonden zijn aan een geheimhoudingsovereenkomst. Deze informatie kan echter wel worden verstrekt in geval van rechtsvervolging of gerechtelijk onderzoek.

Toepasselijke wetgeving

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Luxemburgs recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de stad Luxemburg bevoegd. De nietigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, heeft geen invloed op de andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Voor juridische of ethische vragen kan de juridische dienst van DOCTENA S.A. per e-mail worden gecontacteerd op het volgende adres: legal@doctena.com.