Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van Doctena Netherlands BV, gevestigd aan de Mt. Lincolnweg 40, 1033SN Amsterdam, ingeschreven in de KvK onder nummer 62732412 (hierna verder te noemen: ‘Doctena’). Voor het verwerken van uw persoonsgegevens via de website www.doctena.nl (‘Website’) is Doctena de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze Website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw gezondheid (hierna: gezamenlijk ‘persoonsgegevens’) via de Website.

Door het registratieproces te doorlopen en op de ‘akkoord’ knop te klikken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring.  Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

1 – Soort Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u via de Website een afspraak maakt in de agenda van een door u geselecteerde zorgverlener of als u surft op de Website of contact met ons opneemt. Het gaat om de volgende gegevens:

Afspraak met zorgverlener

Om een afspraak in de agenda van een zorgverlener te kunnen inplannen dient u de volgende gegevens in te vullen: voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, bestaande of nieuwe patiënt en informatie over het doel van de afspraak. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand.

Deze persoonsgegevens worden verstrekt aan de zorgverlener met wie u de afspraak heeft ingepland. Deze zorgverlener gebruikt de gegevens uitsluitend om uw verzoek tot een afspraak af te handelen. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens is de betreffende zorgverlener gebonden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waaronder begrepen het van toepassing zijnde beroepsgeheim.

Doctena gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor:

 • het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, vragen en/of klachten
 • het beveiligen van de Website of uw account en het voorkomen van fraude of misbruik van de Website
 • communicaties over uw afspraken (Herinnering email, bevestiging email, SMS-confirmatie …)
 • tevredenheidsonderzoek en communicaties over Doctena diensten

Automatisch gegenereerde gegevens

Op de website houden wij surf-, zoek- en/of klikgedag bij. Deze gegevens gebruiken we vervolgens op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op het algemene gebruik van onze Website. Ons doel is om met deze informatie onze Website en dienstverlening steeds te verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot u te herleiden.

2 – Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Wij verstrekken verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling daartoe verplicht zijn.

3 – Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) / Transport layer security  (TLS) encryptie of andere vormen van versleuteling.

4 – Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens of verzoeken om deze te wijziging of te verwijderen. Dat kan door contact op te nemen via onze klantenservice via support@docena.nl

Op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd zullen we uw persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderen of anonimiseren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via  support@docena.nl

5 – Websites van derden

De Website kan hyperlinks naar websites van derden (bijvoorbeeld zorgverleners) bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites en adviseren je de Privacyverklaring van deze websites goed door te nemen.

6 – Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen kunnen via de Website of per mail bekend worden gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je de overeenkomst met Doctena beëindigen. Indien u na de wijziging gebruik blijft maken van de Website wordt u geacht de wijziging aanvaard te hebben.

7 – Informatie over cookies & vergelijkbare technologieën

Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, mobiele telefoon of ander apparaat wordt geplaatst ingeval je een website bezoekt. Het cookie stelt website providers in staat uw apparaat te herkennen wanneer je hun website (opnieuw) bezoekt. Dit kan gebruikt worden om een authenticatie code bij te houden zodat je niet bij elke pagina telkens opnieuw moet inloggen, maar ook om je bewegingen (over verschillende sessies heen) te volgen.
  Er zijn andere vergelijkbare technologieën zoals pixel tags, web bugs, web storage en andere vergelijkbare bestanden en technologieën die hetzelfde kunnen als cookies. Doctena hanteert de term “cookies” in dit document om te verwijzen naar cookies en alle vergelijkbare technologieën die op deze wijze informatie verzamelen.
 2. Cookies gebruikt door Doctena
  I) First Party cookies:

  1. Sessie cookies: Doctena gebruikt sessie cookies omdat deze technisch noodzakelijk zijn voor het functioneren van de dienst. Deze cookies worden verwijderd als je uitlogt.
  2. Permanente cookies: Doctena gebruikt een cookie om de taal van de gebruiker op te slaan tot een volgend bezoek. Doctena gebruikt ook een aantal cookies voor anonieme traffic analyse (bvb het aantal unieke visits). Deze permanente cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van de Doctena Site.

  II) Third-Party cookies:

  Dit zijn cookies gezet door andere websites dan Doctena (bvb Facebook, Twitter). Doctena laat zo geen third-party cookies toe op zijn website.

8 – Overgang van onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Doctena kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Website) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de Website tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

9 – Contact hoofdverantwoordelijke voor informatiebeveiliging (CISO)

Davy Cox
35A avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
davy.cox@doctena.com

 

Amsterdam, juli 2016